1001871 - Huisvesting AC bij de Toren

Nadat in het najaar van 2012 tweeëntwintig locaties zijn beoordeeld op vijf door de raad vastgestelde criteria, zijn twee overgebleven scenario's als volwaardige huisvestingsopties uitgewerkt.
Dat gebeurde op basis van een aan de raad voorgestelde marsroute (procesbrief 6 november, kenmerk 494266) om tot een definitief besluit te komen. In deze marsroute was ruimte voor belanghebbenden en voor inbreng van de raad opgenomen.

Op basis van de rapportage scenario's huisvesting AC bij de Toren, die eind januari gereed kwam, heeft het college op 29 januari jl. een voorlopige voorkeur uitgesproken voor huisvesting van de functies van AC bij de Toren aan de Willemstraat. De rapportage en voorlopige voorkeur zijn vervolgens voor inspraak vrijgegeven en in de raadscommissie besproken.

Het college heeft de geluiden die via de zienswijzen binnen kwamen en de gesprekken met de Dichtersbuurt en de Willemschool serieus genomen en met het oog op de gevoelde stedelijke druk in de Dichtersbuurt actie ondernomen. Zo is o.a. met betrekking tot de handhaving primair ingezet op de uitstraling van de in de buurt aanwezige horecabedrijven omdat de overlast het meest nadrukkelijk wordt ervaren in deze buurt, zijn er 5 extra toezichthouders APV aangewezen die belast zijn met het houden van toezicht in de Dichtersbuurt, lopen er inmiddels, vanwege geconstateerde overtredingen van de horeca in de Emmaweg, meerdere handhavingstrajecten die voor verbetering hebben gezorgd.
Verder kunnen als gevolg van het onlangs vastgestelde Damoclesbeleid maatregelen worden opgelegd met betrekking tot het inzetten van portiers. Deze portiers krijgen naast de toegangscontrole ook nadrukkelijk de taak om het aankomende en vertrekkende publiek te begeleiden.

Ook de zijn afspraken gemaakt met Willemschool over de aankleding van het plein om een gevoel van intimiteit te creëren en het zicht op stedelijke voorzieningen aan de Emmaweg zoveel mogelijk weg te nemen. Met de schoolleiding is afgesproken dat de aanplant rond de herfstvakantie zal geschieden.

Op basis van deze rapportage en de ingekomen zienswijzen heeft het college, alle voors en tegens tegen elkaar afwegend, een definitief voorstel aan de raad gedaan.

Hierbij heeft het college de komende veranderingen in Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) nadrukkelijk meegewogen. Vanaf 2015 krijgt de gemeente de opdracht om meer dan nu zorg en ondersteuning op maat te leveren op gebied van sociale samenhang, informele zorg en leefbaarheid. Dat vraagt een meer integrale aanpak. Het college is van mening dat het activiteitencentrum in combinatie met andere zorgfuncties hierin een belangrijke rol kan spelen. Dit vraagt echter ruimte, zowel inhoudelijk als fysiek. En deze ruimte kan geboden worden in de Willemstraat.

Het college spreekt uit beide locaties als reëel uitvoerbare en aanvaardbare opties te beschouwen, die tevens binnen de financiële kaders passen en alles overziend een voorkeur te hebben voor de locatie Willemstraat.

Het college hecht er aan dat met het oog op helderheid voor omwonenden en helderheid voor de partners in de maatschappelijke opvang en de voortgang in de besteksvoorbereiding rond het stadshuis/stadskantoor dat nu in ieder geval besluitvorming plaatsvindt en een keuze wordt gemaakt tussen 1 van de 2 locaties.

Het college stelt alles overziend op financiële en inhoudelijke gronden voor te kiezen voor huisvesting van AC bij de Toren in het voormalig Mediantpand aan de Willemstraat.

 

Behandeld in:


 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?