1003995 - Vaststelling bestemmingsplan 't Weusthag - Infrastructuur

Het bestemmingsplan ’t Weusthag - Infrastructuur is een partiële herziening van het bestemmingsplan ‘t Weusthag. De bestemmingen blijven ongewijzigd. Met aanduidingen binnen de bestemmingen agrarisch en bos wordt het mogelijk om wandelpaden, een fietspad, een Heemtuin en volkstuinen te realiseren.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 27 februari tot en met 9 april 2013 voor een ieder ter inzage gelegen. Er zijn drie zienswijzen ingediend. In de Nota behandeling zienswijzen bestemmingsplan ‘t Weusthag - Infrastructuur zijn de zienswijzen samengevat en van commentaar voorzien. Het ontwerpbestemmingsplan is ook voorgelegd aan een aantal vooroverleginstanties.
In het bestemmingsplan wordt ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan één ambtshalve wijziging voorgesteld.
In artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening is opgenomen dat bij een bestemmingsplan een exploitatieplan wordt opgesteld. Indien geen exploitatieplan wordt opgesteld (dat kan bijvoorbeeld als de uitvoerbaarheid op een andere wijze is gegarandeerd) dan dient de raad dit expliciet te besluiten. Aan de raad wordt voorgesteld geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan. De uitvoerbaarheid is op andere wijze gegarandeerd.
Het ontwerpbestemmingsplan wordt gewijzigd ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Indien de raad het plan gewijzigd vaststelt, zal het vaststellingsbesluit zo snel mogelijk worden toegezonden aan de inspecteur VROM en Gedeputeerde Staten van Overijssel. Binnen zes weken na toezending kunnen beide instanties besluiten om een reactieve aanwijzing te geven. Om deze termijn te verkorten, kan een verzoek tot versnelde publicatie worden gedaan bij zowel de inspecteur VROM en Gedeputeerde Staten van Overijssel. Hiertoe dient een expliciet besluit genomen te worden.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?