1004135 - Jaarverslag 2012 Stichting Scholengroep Primato

Van de Stichting Scholengroep Primato hebben we de jaarrekening en jaarverslag 2012 ontvangen. Op grond van de Wet op het Primair Onderwijs en het convenant moet de raad uiterlijk 1 oktober 2013 instemmen met deze jaarrekening.
De jaarrekening 2012 van Primato sluit met een voordelig resultaat van € 19.837, -. Dit voordeel wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van de stichting.
Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere baten € 391.000 en een toename van de exploitatiekosten € 382.900 en niet begrote rentebaten van € 11.500.
Voor de jaren 2013-2016 wordt er rekening gehouden met een klein voordelig resultaat op de exploitatie.
In 2013 zijn er diverse maatregelen genomen waarvan de raad via het rapport Toekomstperspectief openbare scholen op de hoogte is gebracht en mee heeft ingestemd.
Aan de raad wordt voorgesteld in te stemmen met de jaarrekening en jaarverslag van de Stichting Scholengroep Primato 2012.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?