1004649 - Toepassen coördinatieregeling t.b.v. Westermaat Plein Fase III

Bauhaus wil een bouwmarkt met tuincentrum vestigen op het Westermaat Plein Fase III. Het perceel laat deze functie in het huidige bestemmingsplan Bedrijventerrein Westermaat in beginsel toe, echter past het bouwplan niet geheel in het daarvoor bestemde bouwblok. Om de ontwikkeling op korte termijn mogelijk te maken wordt voorgesteld de coördinatieregeling toe te passen. Het coördineren van de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning heeft tot gevolg dat de voorbereidingsprocedure van de betrokken besluiten gestroomlijnd en vereenvoudigd wordt. Voor de burger heeft coördinatie tot gevolg dat de rechtsbescherming en procedures worden vereenvoudigd en versneld. Tegen de gecoördineerde besluiten kan een belanghebbende rechtstreeks beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling moet binnen zes maanden uitspraak doen. Er ontstaat daarmee spoedig duidelijkheid omtrent de juridische houdbaarheid van de gecoördineerde besluiten.
Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?