1007342 - Ontwerp bestemmingsplan Bellersweg 13 e.o.

Door het college is besloten om in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Bellersweg 13 e.o. (met identificatienummer NL.IMRO.0164.BP0080-0201) en het ontwerp bestemmingsplan Bellersweg 13 e.o. gedurende zes weken voor een ieder ter inzage te leggen. Het is tevens wenselijk om de gemeenteraad over dit besluit te informeren. Derhalve ontvangt u voorliggend schrijven met als bijlage het ontwerp bestemmingsplan Bellersweg 13 e.o. (bestaande uit toelichting, regels en verbeelding).
Tijdens de terinzagelegging is er de mogelijkheid voor een ieder om zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan in te dienen. Vervolgens worden de zienswijzen voorzien van reactie waarna deze reactie als bijlage bij het vast te stellen plan aan u zal worden voorgelegd ter vaststelling.

Informatiestuk raadscommissie Fysiek van 26 november 2013

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?