12G200518 - Vaststellen bestemmingsplan 't Rot

Het plangebied maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan A1 Zone. Het plangebied heeft nu in hoofdzaak een invulling als sportterrein (fietscross en voetbal). Het bestemmingsplan het Rot voorziet in verplaatsing van de sportactiviteiten naar de noordzijde van het plangebied. Aan de zuidzijde van het plangebied worden woningen ontwikkeld. Het plan heeft van 21 december 2011 tot en met 31 januari 2012 voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn twee zienswijzen ingediend. In de Nota behandeling zienswijzen bestemmingsplan ’t Rot  zijn de zienswijzen samengevat en van commentaar voorzien. In het kader van het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is het plan ook voorgelegd aan een aantal vooroverleginstanties. In artikel 6.12 van de Wro is opgenomen dat bij een bestemmingsplan een exploitatieplan wordt opgesteld. Indien geen exploitatieplan wordt opgesteld dan dient de raad dit expliciet te besluiten. Aan de raad wordt voorgesteld geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan ‘t Rot. In dit geval is een exploitatieovereenkomst gesloten zodat afgezien kan worden van het opstellen van een exploitatieplan maar dient de raad wel expliciet te besluiten dat geen exploitatieplan wordt vastgesteld.
Er wordt voorgesteld het plan gewijzigd vast te stellen. De zienswijzen geven aanleiding het plan op één punt aan te passen. Nadat het plan als ontwerp ter inzage heeft gelegen is één van de medeontwikkelaars failliet gegaan. Dit is mede aanleiding geweest om het plan nog eens te bekijken. Er is toen voor gekozen om het plan wat betreft de bestemming wonen flexibeler te maken. In het ontwerpplan waren de woonstraten als bestemming verkeer-verblijf opgenomen. In het vast te stellen plan zijn deze woonstraten gewijzigd in de bestemming wonen. Op deze manier is het mogelijk het plangebied wat betreft wonen flexibeler in te vullen. Dit is één van de ambtshalve voorgestelde wijzigingen. Voor een overzicht van alle wijzigingen wordt verwezen naar de bijgevoegde “Staat van wijzigingen bestemmingsplan ‘t Rot”.
De wijzigingen raken geen belangen van gemeente, provincie en rijk. De voorgestelde wijzigingen zijn geen reden om van de Inspecteur VROM en Gedeputeerde Staten een reactieve aanwijzing te verwachten. Daarom wordt voorgesteld om Gedeputeerde Staten en de Inspecteur VROM, in afwijking van artikel 3.8 lid 4 Wro, toestemming te vragen tot versnelde publicatie. Na vaststelling wordt het plan 6 weken ter inzage gelegd met de mogelijkheid om beroep in te stellen en/of voorlopige voorziening te vragen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?