12G201500 - Concept verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2013 - 2017

In de Wet Milieubeheer is de verplichting opgenomen voor iedere gemeente om een actueel Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) te hebben. Sinds kort moet in het GRP ook de zorg voor hemelwater en grondwater worden vastgelegd. Daarom wordt gesproken van het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP). In het kader van deze verbrede zorgplicht kunnen kosten voor invulling van deze zorgplichten middels de voorziening riolering worden bekostigd.
Het huidige GRP heeft een looptijd t/m 2013 zodat actualisering noodzakelijk is.
Kaderstellend hierbij zijn de door het college (voorlopig) vastgestelde uitgangspunten, de gemeentelijke bezuinigingsopgave en de bestuurlijke afspraken die zijn gemaakt in het kader van de regionale invulling van het Bestuursaccoord Water (Waterwinst, TAAK 2.0). Uitgangspunt van het Bestuursaccoord Water is dat de huidige autonome stijging van de rioolheffing wordt beperkt ( 25% minder meerkosten in 2020).

Op 28 augustus 2012 heeft het college de uitgangspunten voor het vGRP 2013-2017 voorlopig vastgesteld. De commissie Fysiek is hierover geconsulteerd op 16 oktober 2012.
Op basis van de uitgangspunten zijn een viertal scenario’s uitgewerkt. Scenario “oud GRP” (voortzetting van het huidige beleid en maatregelenpakket zoals vastgelegd in het huidige GRP 2009-2013), “basis plus plus”, “basis plus”  en “basis”. Bij scenario “basis” wordt uitsluitend voldaan aan de minimale wettelijke gemeentelijke verplichtingen zoals een goed beheer en onderhoud van het rioolstelsel en de grondwaterzorgplicht.  Bij alle scenario’s is gerekend met de gemeentelijke bezuinigingsopgave en met bevriezing van de rioolheffing gedurende twee jaar (2013 en 2014).  Bij ieder scenario is vervolgens de benodigde hoogte van de rioolheffing bepaald.

Geadviseerd wordt te kiezen voor scenario “basis plus”.
Bij dit scenario wordt voldaan aan de gemeentelijke bezuinigingsopgave. Tevens blijft de stijging van de rioolheffing na 2015 beperkt, waarbij ook wordt voldaan aan de bestuurlijke afspraken zoals die zijn vastgelegd in Waterwinst TAAK 2.0.
Duurzame maatregelen zoals afkoppelen en beekherstel kunnen worden uitgevoerd en door het toepassen van  innovatieve technieken kan het rioolstelsel adequaat worden beheerd en onderhouden tegen aanvaardbare kosten.
Teneinde schade door wateroverlast zoveel mogelijk te beperken wordt tevens geïnvesteerd in tijdelijke waterberging en aanpassingen van de openbare ruimte (klimaatadaptatie). Tenslotte wordt voldaan aan de gemeentelijke zorgplicht voor het oplossen van structurele grondwateroverlast e.e.a. conform de benoemde maatregelen in het grondwaterplan. 

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?