12G201764 - Krediet planvorming 2e fase Sports Centre Hengelo

De ambities voor het “Sports Centre Hengelo” zijn opgenomen in de ambitieprent “het sportieve hart van Hengelo” van juli 2011 die aan de raad ter kennisgeving is aangeboden en is het getekende kader voor de uitwerking van het 2e fase uitvoeringsplan. Ook toekomstige (opstal)ontwikkelingen worden aan dit kader getoetst om eenheid en (ruimtelijke)kwaliteit te waarborgen. De prioritering van uit te voeren werkzaamheden wordt bepaald door nut, noodzaak en de beschikbaarheid van financiële dekkingmiddelen.

Qua nut en noodzaak is in de vastgestelde opdrachtformulering de volgende prioritering aangehouden:
1.  De aanleg van de ontsluitingsweg (Kuipersdijk tot aan Pruisische Veldweg/ Vuurdoornplein) met (beveiligde) spoorwegovergang en de waterloop vanaf de Koppelleiding tot aan de Kuipersdijk (inclusief een bijdrage voor verplaatsing/inpassing tennisvelden).
2.  Opruimen gemeentelijke loodsen en verplaatsen van de diverse huisvestingsfuncties.
3.  Inrichten / herinrichten openbare ruimtes tot een “pleinvloer” voor het stadion en sporthal.
4.  Inrichten / herinrichten overige openbare ruimtes rond het stadion, het afmaken van de “pleinvloer”.
De eerste keuze die nu gemaakt moet worden is het tracé van de ontsluitingsweg van de nieuwe en nog aan te leggen kruising in de Kuipersdijk naar Veldwijk Zuid. Bestuurlijk overleg (regiegroep Berflo Es) is geweest tussen gemeente en Welbions in aanwezigheid van Karres en Brands (in opdracht van gemeente) en de Architecten Cie. (in opdracht van FC Twente). Er is nog geen bestuurlijke consensus over het te volgen wegtracé. Dit heeft met name te maken met de wijze van inpassing van de tennisclub TC Park Veldwijk. Om uit dit vraagstuk te komen wordt nu voorgesteld om een viertal mogelijke varianten op schetsontwerpniveau uit te laten werken, deze kwalitatief te visualiseren, de belangrijkste voor en tegens te benoemen en de verschillen in (aanleg)kosten te begroten. Dit op een uitwerkingsniveau dat bestuurders (gemeente, Welbions en FC Twente) zich een goed beeld kunnen vormen en een bestuurlijk besluit kunnen nemen in maart 2013.
Daarna kan het gekozen model uitgewerkt worden in een definitief ontwerp en vervolgens met de daarbij behorende kredietaanvraag aan de raad worden voorgelegd ter besluitvorming.
In die kredietaanvraag wordt dan een voorstel gedaan voor
- Het ontwerp openbare ruimte waaronder ook de nieuwe waterloop en de aftakking van de fietssnelweg F35 naar het Sports Centre Hengelo
- Het uitvoeringplan
- Een bijdrage aan de verplaatsing van de huisvesting van sportservice
- Een bijdrage voor de inpassing van de tennisclub op de locatie
- De kosten voor het beveiligen van de spoorovergang

Behandeld in:

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?