12G201766 - Vaststellen bestemmingsplan Zuivelhoeve

De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de behandeling van de zienswijzen en het bestemmingsplan De Zuivelhoeve gewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk de productielocaties gericht op het bereiden van yoghurt en vla op één locatie te concentreren en de bestaande bedrijfsoppervlakte aan de Bruninksweg 5a hiervoor uit te breiden. Het ontwerp bestemmingsplan De Zuivelhoeve heeft van 19 september 2012 tot en met 30 oktober 2012 ter inzage gelegen. Binnen de termijn zijn zes zienswijzen ingediend. In de bijgevoegde "Nota zienswijzen - Ontwerp bestemmingsplan De Zuivelhoeve" wordt aangegeven op welke wijze met de zienswijzen dient te worden omgegaan. Omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is, is het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig.
Na besluitvorming in de gemeenteraad zal het vaststellingsbesluit onverwijld worden toegezonden aan de inspecteur van VROM en Gedeputeerde Staten van Overijssel. Vervolgens zal het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage worden gelegd. Tijdens deze termijn is beroep door belanghebbenden mogelijk bij de Raad van State.

 

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?