12G201895 - Benoeming mevrouw S. McKenney Primato

In 2008 heeft u vijf bestuursleden benoemd voor het bestuur van de Stichting Scholengroep Primato. Mevrouw Susan McKenney heeft u in 2008 benoemd op voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, oudergeleding. De termijn van herbenoeming was voor haar niet vier jaar, zoals benoemd in artikel 7 van de statuten, maar twee jaar om variatie te krijgen in het rooster van aftreden. In 2010 is zij door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, oudergeleding terstond voorgedragen voor herbenoeming voor een periode van 4 jaar. Deze herbenoeming heeft echter niet via uw raad plaatsgevonden. Daarom nu aan u het verzoek om de voordracht van het bestuur tot herbenoeming per 1 augustus 2010, van het bestuurslid vertegenwoordigend de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad oudergeleding, met terugwerkende te bekrachtigen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?