12G201914 - Ontwerpbegroting 2013 - Primato

Er wordt een bijna sluitende begroting 2013 gepresenteerd. Het minimale exploitatie tekort bedraagt 192.000 euro. Door het vermoedelijke tekort in 2012 zijn de reserves bijna opgebruikt. Primato ziet zich dus wellicht genoodzaakt om in 2013 gebruik te maken van de garantieregeling, zoals die is vastgesteld in de raad van oktober 2011. Aan het eventueel gebruik van deze garantieregeling worden een aantal maatregelen gekoppeld. Voor de zomer moeten de volgende maatregelen zijn genomen:
het opstellen van een reorganisatieplan en sociaal plan;
het opstellen van een huisvestingsadvies;
het onderzoeken van mogelijke samenwerkingsopties;
Dit alles met als doel een positief en sluitend meerjarenperspectief te realiseren.

De tegenvaller in 2013 is ontstaan door wederom een daling van het leerlingaantal per 1 oktober 2012. In oktober 2011 daalde het aantal leerlingen met 116 en in oktober 2012 wederom met 94 leerlingen. In het bestuursformatieplan 2012-2013 (het lopende schooljaar) is geen extra bezuiniging meer mogelijk, omdat er vanwege de rechtspositie van het personeel een vooraankondiging van een jaar gehanteerd moet worden. Extra bezuiniging zijn gevonden in het onderhoud, de vervangingspool en de risicodekking. Hierdoor is het tekort binnen de begroting terug te brengen tot 192.303 euro.

De (meerjaren)begroting staat daarnaast blijvend onder druk door een aantal wettelijke ontwikkelingen, zoals passend onderwijs, de niet realistische materiële vergoeding, de gemiddelde normbedragen voor personeel en de achterblijvende indexering.

Op basis van artikel 48 van de Wet op het Primair Onderwijs dient de raad de begroting voor 1 februari goed te keuren. Op grond van voorgaande wordt de raad geadviseerd de bijna sluitende begroting goed te keuren onder voorwaarde dat er maatregelen worden genomen om te komen tot een positief en sluitend meerjarenperspectief. De kwaliteit van het onderwijs staat niet ter discussie.

Behandeld in:

 


 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?