13G200070 - Aanvraag Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU) 2013-2015

De Wet werk en bijstand (WWB) kent een financieringssystematiek die ertoe leidt dat gemeenten financieel risico lopen en tekorten op het verstrekken van uitkeringen zelf moeten dragen. Voor gemeenten met een meerjarig of incidenteel tekort bestaat echter een vangnet. Dit vangnet kent twee typen aanvullende uitkeringen, namelijk de Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU) en de Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU). Gemeenten die een meerjarig tekort hebben en verwachten dat deze tekorten structureel van aard zijn, kunnen een aanvraag indienen voor de MAU.

Hengelo komt op grond van de tekorten van de afgelopen jaren (respectievelijk 10%, 19% en 6%) in aanmerking voor een MAU. Ten behoeve van de MAU moet een aanvraag worden ingediend bij de Toetsingscommissie WWB. De aanvraag voor de periode 2013-2015 moet uiterlijk 31 maart 2013 bij de Toetsingscommissie worden aangeleverd.

In de aanvraag moet aangetoond worden dat het objectief verdeelmodel van de WWB voor Hengelo negatief uitpakt, waardoor we te kampen hebben met meerjarige tekorten. Ook moet in beeld worden gebracht op welke wijze we werken aan het terugdringen van tekorten (beleid) en hoe we sturing geven aan de uitvoering van het beleid (organisatie).

Uiteindelijk neemt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eind 2013 een besluit op het verzoek, op advies van de Toetsingscommissie WWB. Toekenning van de MAU betekent dat het eigen risico van de gemeente op de WWB in de komende 3 jaren (2013-2015) wordt beperkt tot een bepaald percentage, afhankelijk van de mate waarin naar het oordeel van de Toetsingscommissie sprake is van verdeelstoornissen. Dit percentage varieert van 2,5% tot 7,5%. Bij toekenning van de MAU is het eigen risico in ieder geval gemaximaliseerd op 7,5% van het toegekende budget voor het betreffende jaar.

Voor het indienen van deze aanvraag is instemming van de raad met het indienen van de aanvraag een
vereiste. Met dit raadsvoorstel wordt aan deze eis voldaan en kan de aanvraag in behandeling worden
genomen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?