13G200072 - 2e Wijziging Beleidsbegroting 2013

In de 2e wijziging zijn verwerkt alle op de agenda van de raad voorkomende voorstellen met financiële gevolgen voor de programma’s van de Beleidsbegroting 2013. Vooral de budgettaire gevolgen van de vaststelling van de Nota Tot op het Bot (quick scan doorlichting reserves ter versterking van het weerstandsvermogen) bepalen in behoorlijke mate deze wijziging. De door de raad vastgestelde motie B1M2 inzake de teruggave van de overbodige reserve afvalstoffenheffing is hierin reeds verwerkt.

Ook de gevolgen van eerdere raadsbesluiten en van collegebesluiten, die niet via een afzonderlijk voorstel aan de raad worden voorgelegd, zijn in deze wijziging opgenomen. Conform verzoek van de raad is als bijlage bij dit voorstel een overzicht opgenomen van mutaties in de reserves.

Tenslotte zijn ook enkele technische aanpassingen en correcties van de begroting in deze wijziging verwerkt, die in totaliteit budgettair neutraal verlopen. Voor de verdere inhoud wordt verwezen naar de financiële aspecten in het raadsvoorstel.

 

Behandeld in: 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?