13G200166 - Concept terrassenbeleid centrum Hengelo (versie april 2013)

Voor het centrum van Hengelo is een nieuw terrassenbeleid opgesteld. Dit beleid heeft ter inzage gelegen van 29 juni tot en met 31 oktober 2011. Tijdens de ter inzage legging zijn 10 reacties ingediend. Ook heeft regelmatig overleg plaatsgevonden met de plaatselijke horeca. De ingediende reacties en het overleg hebben geleid tot een aantal aanpassingen in het beleid. Om deze reden heeft het gehele beleid opnieuw  ter inzage gelegen van 14 maart tot en met 24 april 2012. Tijdens deze periode zijn 16 schriftelijke reacties ingediend en twee mondelinge reacties.

Het voorgenomen besluit is opiniërend bespoken in de commissie Fysiek van 27 november 2012. Hoewel de commissie kon instemmen met het opstellen van het beleid, was er ook een aantal vragen en opmerkingen.

Deze en de ingediende reacties hebben ertoe geleid dat het beleid op sommige punten verder is verduidelijkt. Daarnaast is het beleid op een aantal punten gewijzigd. Zo was één van de vragen van de commissie te onderzoeken of het mogelijk is in de winterperiode het terras te kunnen afsluiten. Op basis van artikel 2.24 tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zal aan horeca-gelegenheden die op basis van de kaart “Kwaliteitseisen terrassen” een luifel mogen plaatsen, toe worden gestaan tijdens de periode van 1 oktober tot 1 mei het terras aan de voorzijde af te sluiten met een flexibel scherm passend in de stijl van de luifel. Door dit tijdelijk toe te staan wordt voorkomen dat binnen de openbare ruimte gebouwen ontstaan. Voor de overige aanpassingen wordt kortheidshalve verwezen naar de Staat van wijzigingen d.d. 8 april 2013.

In de commissie is verder de situatie van mevrouw van Kleef (Wagenaar Mode) en de heer Wilbrink (De Twee Wezen) besproken. Mevrouw Van Kleef heeft de commissie gevraagd het terras van de Twee Wezen in te perken tot een terras met een maximale diepte van 3,5 meter. De commissie heeft aangegeven begrip te hebben voor de opmerkingen van mevrouw Van Kleef en heeft het college gevraagd aandacht te schenken aan dit terras.
Naar aanleiding van de commissie is bezien welk terras ter plaatse mogelijk is waarbij recht wordt gedaan aan zowel de zichtbaarheid van de zaak van Mode Wagenaar als aan de wens van de Twee Wezen een terras ter plaatse te kunnen exploiteren. Een mogelijkheid is aan te sluiten bij het profiel van het kernwinkelgebied (hoofdfietsroute). Dat betekent echter het vrijlaten van een strook van twee meter of vanaf de gevel of vanaf de goot. Het resterende trottoir mag dan worden benut als terras met alleen parasols. Dit zou juist betekenen dat het terras van de Twee Wezen groter zou worden dan het huidige terras, alleen zou de luifel worden vervangen door parasols. Een dergelijk groot terras wordt hier, zeker vanuit het oogpunt van zichtbaarheid van de naastgelegen zaak, niet wenselijk.
Ter plaatse is derhalve maatwerk geleverd door een aparte aanduiding op te nemen op de kaart met kwaliteitseisen. Een terras met luifel met een diepte van vijf meter wordt toegestaan, daarvoor een variabele strook met terrasmeubilair en parasols. Vervolgens dient een strook van twee meter obstakelvrij te blijven voor voetgangers en reserveert de gemeente een strook van drie meter om dit gebied her in te richten om zo een oplossing te kunnen bedenken voor de problematiek van gestalde fietsen.

De ommissie Fysiek heeft de wethouder uitdrukkelijk verzocht het aangepaste beleid nogmaals aan de commissie voor te leggen. Dit is tijdens de commissievergadering door wethouder Bron toegezegd. Ook vond de commissie het wenselijk dat de leden van de gemeenteraad zich zouden kunnen uitspreken over het voorgenomen beleid.

Om deze reden is dit raadsvoorstel opgesteld. Het college van burgemeester en wethouders kan op basis van de Algemene wet bestuursrecht beleidsregels vaststellen voor het aan het college toekomende of onder hun verantwoordelijkheid uitgeoefende dan wel gedelegeerde bevoegdheid. Het vaststellen van dergelijke beleidsregels overdragen aan uw raad zou inhouden dat ook alle terrasvergunningen dienen te worden verleend door de gemeenteraad.
Uw raad wordt daarom voorgesteld met instemming kennis te nemen van het bijgevoegde voorgenomen beleid en de bijbehorende kaart “Kwaliteitseisen terrassen”. Na de vergadering van de commissie Fysiek en de gemeenteraad zal het college als bevoegd orgaan de nota Terrassenbeleid voor het centrum van Hengelo vaststellen.

Belangrijk is nog te vermelden dat de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Hengelo een actieve bijdrage heeft geleverd aan het tot stand komen van dit beleid. Naast het inbrengen van kennis en nieuwe feiten hebben zij voortdurend het belang onderstreept een beleid op te stellen dat voor hun ondernemers werkbaar is waarbij de belangen van andere gebruikers van de stad werden meegenomen. Ook de Stichting Centrummanagement heeft een positieve bijdrage geleverd aan het tot stand komen van dit beleid.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?