13G200295 - Nota snippergroen

In 1979 heeft de gemeente Hengelo een begin gemaakt met het in gebruik geven van delen gemeentelijke groenvoorzieningen aan inwoners en bedrijven. Om eenmalige inkomsten te realiseren is er later, in 2004, voor gekozen om dit uitgegeven snippergroen te verkopen. In 2005 is in de wijk Woolde een start gemaakt met het project ‘Verkoop Snippergroen Woolde’. Na afronding is in 2007 een start gemaakt met het project ‘Verkoop Snippergroen Hasseler Es’.

De verkoop van snippergroen, het uitgeven van gemeentelijk groen en het verlengen van groenuitgifteovereenkomsten wordt uitgevoerd op basis van beleidsuitgangspunten die in de voorbije jaren zijn vastgesteld. Het betreft uitgangspunten uit de volgende documenten:
• Nota Groenuitgifte - 1988
• Nota Groenuitgifte - 2004
• Notitie Evaluatie groenuitgifte Woolde - 2006
• Evaluatie Verkoop Snippergroen Hasseler Es - 2009

De nota Snippergroen 2013 heeft tot doel om heldere en duidelijke beleidsregels te bieden, waarmee op een transparante wijze beoordeeld kan worden of een strook gemeentelijk groen in aanmerking komt voor verkoop of het in gebruik geven. Dit gemeentelijke groen noemen we dan snippergroen. Hierbij is het uitgangspunt om binnen deze kaders snippergroen te verkopen of in gebruik te geven. Dit leidt onder andere tot:
• meer tevredenheid bewoners;
• eenmalige inkomsten door verkoop;
• verminderde incidentele herinrichtingskosten na terugname;
• structureel lagere onderhoudskosten door areaalverkleining.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oude nota’s zijn:
 er wordt gestopt met de projectmatige en actieve manier van verkopen van snippergroen;
 aanvragen voor groenuitgifte of verkoop van snippergroen worden beoordeeld op basis van binnengekomen verzoeken;
 bewoners kunnen er ook voor kunnen kiezen om een bestaande groenuitgifte kosteloos te verlengen in plaats van te kopen;
 ook bewoners met een bestaande groenuitgifte in de hoofdgroenstructuur kunnen grond kopen als wordt voldaan aan de verkoopcriteria. Als niet wordt voldaan aan deze criteria, of als de bewoners geen interesse hebben in koop, dan wordt een uitsterfconstructie toegepast. Dit betekent dat de groenuitgifte wordt verlengd tot het betreffende perceel van gebruiker wisselt. Op dat moment wordt de gemeentegrond teruggenomen en opnieuw ingericht als openbaar groen, waardoor de hoofdgroenstructuur wordt versterkt.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?