13G200357 - Packagedeal Hart van Zuid

Reeds geruime tijd onderhandelen de samenwerkende partijen in Hart van Zuid (gemeente en Van Wijnen Groep N.V) met Stork over de noodzakelijke verwervingen voor de uitvoering van de 2e fase Hart van Zuid. Onderdeel van die fase is onder andere de doortrekking van de Laan in noordelijke en zuidelijke richting waarvoor de verplaatsing van Stork Technical Services (STS) noodzakelijk is. Voor de aanleg van het zuidelijk deel van de Laan Hart van Zuid en de verplaatsing van STS is in december 2012 – vooruitlopend op de de totale package deal met Stork - de grond in de Kanaalzone aangekocht.

Inmiddels zijn de onderhandelingen met Stork over een totale package deal zover gevorderd dat zicht is ontstaan op een akkoord op hoofdlijnen. Voor de financiële uitvoerbaarheid van fase 2 b Hart van Zuid is een grondexploitatie opgesteld, die thans ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd. De grondexploitatie voor fase 2b omvat de Laan Noord, Laan Zuid, Woonstad Noord, het Vereenigingsgebouw e.o. en de Kanaalzone. Op basis van de financiële kaders als verwoord in de grondexploitatie zullen overeenkomsten (gezamenlijk de package deal worden afgerond en aangegaan).

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?