507621 - Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie “Doel- en doelgroepberei-king van gemeentelijke subsidies”

De Rekenkamercommissie Hengelo heeft het onderzoeksrapport  ‘Doel- en doelgroepbereiking van subsidies in de gemeente Hengelo’’ aangeboden aan de gemeenteraad.
In dit rapport staat de vraag centraal of en zo ja in hoeverre, gemeentelijke subsidies daadwerkelijk zijn terecht gekomen bij de doelgroep die de gemeente ten tijde van de subsidieverlening voor ogen  stond. Welke mensen en hoeveel mensen wilde de gemeente bereiken en kunnen we dat achteraf toetsen. 

Overeenkomstig het onderzoeksprotocol is het college van burgemeester en wethouders in de gelegenheid gesteld om commentaar op dit onderzoek te geven. Het onderzoeksrapport inclusief de conclusies en aanbevelingen voor bestuurlijk is voor hoor en wederhoor aan het college voorgelegd.
Het college heeft in de vorm van een memo van 11 februari 2013  een reactie op het rapport opgesteld en deze memo is op 13 februari 2013 door de Rekenkamercommissie ontvangen. De memo maakt samen met het onderzoeksrapport en de aanbiedingsbrief deel uit van de stukken die aan de raad worden aangeboden.

Het college heeft blijkens de memo de conclusies en aanbevelingen van de rekenkamercommissie niet of gedeeltelijk onderschreven.

In het rapport zijn in hoofdstuk 5 een zestal aanbevelingen opgenomen. Uit de aanbiedingsbrief van de Rekenkamercommissie van 21 februari kan worden opgemaakt dat de rekenkamercommissie vindt dat het college in zijn memo onvoldoende ingaat op de kernboodschap van het onderzoeksrapport; ”voor de onderzochte subsidies zijn in onvoldoende mate toetsbare doelstellingen geformuleerd, zodat niet getoetst kan worden of doelstellingen ook daadwerkelijk zijn bereikt’’ .
Tegenover deze mening staat dat het college van mening is dat die beschrijving van subsidiedoeleinden voor bepaalde organisaties minder belangrijk is omdat er in die gevallen een activiteit wordt gesubsidieerd die gericht is op eén of slechts enkele doelstellingen uit het subsidieprogramma.

Over het eindrapport en de memo van het college wordt in de vergadering van de raadscommissie bestuur van 11 april 2013 nader van gedachten gewisseld.

De raad wordt voorgesteld om met inachtneming van bovengenoemde gedachtewisseling kennis te nemen van het rapport ‘Doel- en doelgroepbereiking van subsidies in de gemeente Hengelo’.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?