507621 - Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie "Doel- en doelgroepbereiking van gemeentelijke subsidies"

De Rekenkamercommissie Hengelo heeft het onderzoeksrapport ‘Doel- en doelgroepbereiking van subsidies in de gemeente Hengelo’’ aangeboden aan de gemeenteraad.
In dit rapport staat de vraag centraal of en zo ja in hoeverre, gemeentelijke subsidies daadwerkelijk zijn terecht gekomen bij de doelgroep die de gemeente ten tijde van de subsidieverlening voor ogen stond. Welke mensen en hoeveel mensen wilde de gemeente bereiken en kunnen we dat achteraf toetsen.
Overeenkomstig het onderzoeksprotocol is het college van burgemeester en wethouders in de gelegenheid gesteld om commentaar op dit onderzoek te geven. Het onderzoeksrapport inclusief de conclusies en aanbevelingen voor bestuurlijk is voor hoor en wederhoor aan het college voorgelegd.
Het college heeft in de vorm van een memo van 11 februari 2013 een reactie op het rapport opgesteld en deze memo is op 13 februari 2013 door de Rekenkamercommissie ontvangen. De memo maakt samen met het onderzoeksrapport en de aanbiedingsbrief deel uit van de stukken die aan de raad worden aangeboden.
Bespreking raadscommissie Bestuur van 11 april 2013
Naar aanleiding van de bespreking van het rapport in de raadscommissie Bestuur heeft het college zijn brief in reactie op het rapport heroverwogen en aangepast, zie bijgevoegde brief van mei 2013.
De gewijzigde brief begint met een algemene reactie waarbij het college de gevolgen van de gewijzigde Algemeen Subsidieverordening in april 2011 benoemt, in relatie tot de onderzoeksresultaten van de rekenkamercommissie die gebaseerd zijn op het jaar 2010.
Als gevolg daarvan is onderstaand raadsvoorstel eveneens op onderdelen aangepast.

Conclusies op hoofdlijnen
De Rekenkamercommissie heeft gedegen onderzoek verricht naar de stand van zaken rond de subsidieverlening en de vaststelling. Daarbij is het jaar 2010 als jaar van onderzoek gekozen.
Om de resultaten van het onderzoek in het perspectief van de huidige praktijk van subsidieverlening te plaatsen is het voor de raad van belang in de overwegingen mee te nemen dat de raad in zijn vergadering van 26 april 2011 een nieuwe Algemene Subsidieverordening heeft vastgesteld.
Door het vaststellen van die nieuwe verordening is de manier van subsidieverstrekking vanaf 2011 op andere uitgangspunten gebaseerd en met andere regels omkleed. Bij het vaststellen van deze nieuwe Algemene subsidieverordening zijn de onderwerpen die de Rekenkamercommissie in de afweging betrokken en zijn er nieuwe afspraken gemaakt, zodat we sinds 2011 op basis van gewijzigde uitgangspunten (‘vertrouwen’ met meldingsplicht en ‘deregulering’) en door middel van de nieuwe afgesproken regels subsidies verstrekken.
Om die reden wordt de voorgesteld om kennis te nemen van het rapport ‘Doel- en doelgroepbereiking van subsidies in de gemeente Hengelo’.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?