511983 - Onderzoeksrapport rekenkamercommissie Hengelo “Kwaliteit kredietvoorstellen in Hengelo’’

De Rekenkamercommissie Hengelo heeft het onderzoeksrapport  ‘Kwaliteit kredietvoorstellen in Hengelo’ aangeboden aan de gemeenteraad.

In dit rapport staat de vraag centraal hoe het is gesteld met de kwaliteit van de kredietvoorstellen in de gemeente Hengelo. 
Aan de hand van een drietal deelvragen die ingaan op volledigheid, overzichtelijkheid en leesbaarheid zijn 30 kredietvoorstellen van de periode 2010- 2013 onderzocht. 

Overeenkomstig het onderzoeksprotocol is het college in de gelegenheid gesteld om commentaar op dit onderzoek te geven. Het onderzoeksrapport inclusief de conclusies en aanbevelingen is voor hoor en wederhoor aan het college voorgelegd. Het college heeft in een brief van 9 juli 2013 gereageerd op het rapport.

Conclusies en aanbevelingen op hoofdlijnen
De Rekenkamercommissie heeft gedegen onderzoek verricht naar de kwaliteit van de kredietvoorstellen.
In hoofdstuk 3 van het rapport wordt samenvattend geconcludeerd welke elementen uit de kredietvoorstellen ruim voldoende tot goed zijn, welke elementen gedeeltelijk voldoen aan de normen en welke elementen grotendeels niet voldoen aan de normen.

Op basis van de conclusies geeft de Rekenkamercommissie (samengevat) de volgende aanbevelingen mee aan raad (en college) om de kwaliteit van kredietvoorstellen te vergroten:

1.   Pas de huidige indeling van het format voor raadsvoorstellen aan;

2. Zorg ervoor dat alle paragrafen volledig worden ingevuld of dat wordt beargumenteerd waarom de paragraaf niet van toepassing is (‘comply or explain’);

3. Besteed als raad (bijvoorbeeld in de commissievergadering) periodiek aandacht aan de kwaliteit van de kredietvoorstellen.

De raad wordt geadviseerd om kennis te nemen van het onderzoek, om in te stemmen met de conclusies en de aanbevelingen van de rekenkamercommissie, met de reactie van het college daarop  en met de gedane constateringen n.a.v. de aanbevelingen. 

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?