2014-01-09 - Wmo-persoonlijke verzorging

Geacht college en gemeenteraad,

In de Buitengewone ALV van 29 november hebben de leden de resolutie Persoonlijke Verzorging aangenomen. De resolutie draagt het bestuur op om te bewerkstelligen dat het kabinet alsnog besluit om de PV in zijn geheel over te brengen naar de gemeenten. Als het kabinet daartoe niet bereid is, moet er een nieuw pakket aan voorwaarden komen.

Uit diverse gesprekken met het kabinet en met leden van de Tweede Kamer bleek dat het niet mogelijk was om het kabinet te bewegen om de persoonlijke verzorging in zijn geheel naar de Wmo over te brengen. Nadat dit niet mogelijk bleek is overleg gevoerd op grond van de tweede element van de resolutie om te komen tot een verbeterd pakket aan voorwaarden voor de nieuwe Wmo. De uitkomsten van deze gesprekken leggen we hierbij aan u voor met in de bijlage het overlegresultaat.

Gemeenten worden verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen met een beperking bij zelfredzaamheid en participatie. In het wetsvoorstel Wmo 2015 wordt geregeld dat gemeenten ruimte krijgen om vernieuwende en samenhangende ondersteuningsarrangementen in de wijk vorm te geven. De persoonlijke verzorging gaat in zijn geheel naar de zorgverzekeraars en in de
aanspraak (besluit Zwn) wordt vastgelegd dat gemeenten samen met de zorgverzekeraars de functie van de wijkverpleegkundigen gaan organiseren. In de schakelfunctie van wijkverpleegkundige komen ondersteuning en zorg bij elkaar. Daarmee kan er goed antwoord
gegeven worden op de behoefte in wijk en buurt. Ondanks de moeilijke financiële tijden krijgen gemeenten in 2015 € 200 miljoen extra voor een zorgvuldige overgang en transitie. Vanaf 2016 wordt € 200 miljoen structureel aan de nieuwe Wmo toegevoegd. Voor begeleiding bij dagelijkse levensverrichtingen wordt aan het Wmo budget een bedrag toegevoegd ter hoogte van 5 % van het totale PV budget (geschat op € 125 miljoen).

Op inhoud zijn er nu betere voorwaarden voor de nieuwe Wmo. Wel blijft er nog veel werk te doen, en moet er in de uitvoering nog het nodige gedaan worden. Het blijven substantiële bezuinigen die het kabinet voornemens is door te voeren. Het bestuur van de VNG heeft er vertrouwen in dit vraagstuk samen met het kabinet op te pakken. Het bestuur van de VNG is van mening dat hiermee realistisch gesproken het maximaal haalbare is bereikt. Het is een voldoende substantieel pakket afspraken waarmee gemeenten in 2014
verder kunnen werken aan de implementatie van de nieuwe Wmo op weg naar 1 januari 2015.

Met deze ledenbrief nodigen wij u uit voor een schriftelijke ledenraadpleging over de uitkomsten van de overleggen.

Het bestuur adviseert in te stemmen met het pakket afspraken (zie voor de integrale tekst bijlage I). U kunt tot uiterlijk 15 januari 2014 10:00 uur reageren door het aan de gemeentesecretaris verzonden reactieformulier te mailen naar informatiecentrum@vng.nl.

Hieronder vatten wij de afspraken samen.

Geen Persoonlijke Verzorging in de Wmo
Verpleging en verzorging worden onderdeel van het verzekerd pakket op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw). In de nieuwe Wmo komt geen verantwoordelijkheid voor de PV met verwijzing naar specifieke doelgroepen of grondslagen. Voor begeleiding bij dagelijkse
levensverrichtingen wordt aan het Wmo budget een bedrag toegevoegd ter hoogte van 5 % van het totale PV budget (geschat op € 125 miljoen). Het exacte bedrag wordt na berekening van VWS beoordeeld door de Algemene Rekenkamer.
Deze aanpassing doet recht aan de inhoudelijke argumenten van het Rijk en aan de wensen van de cliënten en zorgaanbieders. En tegelijkertijd ondervangt deze de bezwaren van gemeenten met de betrekking tot het niet goed afbakenen van doelgroepen, het afschuifrisico en de “tenzijbepaling" van 95%.

Samenwerken gemeenten-zorgverzekeraars
De samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars wordt vastgelegd in de toelichting op het Besluit Zvw. In de toelichting op de aanspraak wijkverpleging wordt vastgelegd dat elk wijkteam kan beschikken over de functie wijkverpleegkundige. In de aanspraak en toelichting wordt de preventieve, signalerende, coördinerende en overlegfuncties van de wijkverpleegkundige beschreven.
In de bekostigingssystematiek tussen Rijk en zorgverzekeraars wordt het budget voor de beschikbaarheid van de wijkverpleegkundige voor de deelname aan het sociale wijkteam geoormerkt. Dit geldt ook voor de bekostiging van de werkzaamheden zoals coördineren,
signaleren, coachen en individuele, geïndiceerde en zorggerelateerde preventie. Dit betekent dat zorgverzekeraars met gemeenten afspraken moeten maken over de inzet van de wijkverpleegkundige en de afstemming tussen maatschappelijke ondersteuning en zorg in de wijk.
VNG en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) werken een samenwerkingsagenda uit. Afspraken over een afstemmingsmodel tussen zorgverzekeraars en gemeenten zal deel uitmaken van de samenwerkingsagenda.

Financieel
Het Rijk heeft toegezegd in 2015 € 200 miljoen extra voor een zorgvuldige overgang en transitie. Vanaf 2016 wordt structureel € 200 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de nieuwe Wmo.

Motie Zaanstad
VWS heeft toegezegd om € 7 miljoen voor de implementatie van de sociale wijkteams beschikbaar te stellen in 2014. Dit bedrag loopt op tot structureel € 50 miljoen in 2017. Voor het mogelijk maken van sociale wijkteams wordt in 2014 een programma gestart voor onderzoek, ontwikkeling en kennisdeling. Het programma heeft tot doel gemeenten te faciliteren bij de implementatie en doorontwikkeling van het concept van de sociale wijkteams. De aansturing zal plaatsvinden vanuit een programmaraad bestaande uit gemeenten en vertegenwoordigers van de Rijksoverheid. Gemeenten worden voor de inhoudelijke aansturing van het programma
verantwoordelijk in de rol van medeopdrachtgever.

Stemprocedure
De ledenraadpleging vindt schriftelijk plaats. Tot uiterlijk 15 januari 2014 10 uur kan de reactie van uw gemeente worden meegenomen. Per gemeente wordt er één reactieformulier verzonden ter attentie van de gemeentesecretaris. Namens de gemeenten kan alleen gereageerd worden doorhet college, de gemeentesecretaris of de raadsgriffier. In lijn met de voorstellen van de commissie
Brok wordt uitgegaan van de gewogen uitgebrachte stemmen van de leden. Het bestuur neemt vervolgens een besluit op basis van de uitkomsten van de ledenraadpleging. Het genomen besluit zal middels de VNG website en een ledenbrief worden toegelicht.

Hoogachtend,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
J. Kriens
Voorzitter directieraad
Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?