1007018 - Vaststelling bestemmingsplan Bellersweg 13 e.o.

Door Het Oversticht is een landgoederenvisie opgesteld voor het realiseren van drie landgoederen aan de Bellersweg. Dit bestemmingsplan maakt de realisatie van één van deze landgoederen mogelijk. Het gaat in dit geval om een particulier initiatief waarbij sprake zal zijn van een kwaliteitsverbetering, doordat onder andere ruim drie hectare nieuwe natuur zal worden gerealiseerd en het agrarisch bedrijf volledig wordt gestaakt. Daarnaast wordt een landhuis gebouwd, het bestaande erf opgeknapt en ook wordt de bestaande deel in karakteristieke stijl teruggebracht (wordt verbouwd tot woonhuis).
Het ontwerp bestemmingsplan Bellersweg 13 e.o. heeft van 9 oktober tot en met 19 november 2013 ter inzage gelegen. Binnen de termijn van terinzagelegging is één schriftelijke zienswijze ingediend. In de “Nota zienswijzen – Ontwerp bestemmingsplan Bellersweg 13 e.o.” is de inhoud van de zienswijze samengevat en beantwoord. Naar aanleiding van de ingediende zienswijze wordt voorgesteld het ontwerp bestemmingsplan Bellersweg 13 e.o. op enkele punten te wijzigen. Zo wordt de bestemming natuur uitgebreid en tevens worden ambtshalve enkele wijzigingen voorgesteld. Alle wijzigingen zijn opgenomen in de “Staat van wijzigingen - Bestemmingsplan Bellersweg 13 e.o.”. Omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is, is het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig. Na besluitvorming in de gemeenteraad zal het vaststellingsbesluit onverwijld worden toegezonden aan Gedeputeerde Staten van Overijssel. Vervolgens zal het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage worden gelegd. Tijdens deze termijn is beroep door belanghebbenden mogelijk bij de Raad van State.

 

Behandeld in:


 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?