1007485 - Vastgesteld bestemmingsplan Deldenerstraat Noord

Door de ontwikkeling van het Gezondheidspark is de grens van de bebouwde kom van Hengelo in westelijke richting verplaatst. De aanleg van een nieuwe rotonde in de Deldenerstraat vormt de herkenbare grens van de bebouwde kom. Door de uitbreiding van de bebouwde kom is de grens van de maximum snelheid van 50 km/uur eveneens in westelijke richting verplaatst naar direct voor de rotonde. Hierdoor neemt de geluidsoverlast van de Deldenerstraat op de aanliggende bebouwing af. Deze ontwikkelingen zijn aanleiding geweest voor het heroverwegen van de bebouwingsmogelijkheden aan de noordzijde van de Deldenerstraat ter hoogte van het Gezondheidspark. Met 5 grondeigenaren aan de Deldenerstraat is een overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling van de woningen aan de Deldenerstraat.

Het realiseren van deze plannen past niet in het geldende bestemmingsplan waardoor het bestemmingsplan moet worden herzien. Het voorliggende bestemmingsplan 'Deldenerstraat Noord' voorziet in deze herziening van het plan.

Het ontwerp bestemmingsplan Deldenerstraat Noord heeft van 23 oktober 2013 tot en met 3 december 2013 ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn 2 zienswijzen ingediend maar die hebben niet geleid tot een aanpassing van het plan.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?