1007916 - Sanering geluidhinder aan woningen 2013-2016

De gemeente is al sinds 1982 bezig om de overlast van verkeerslawaai in woningen te bestrijden. Het Rijk heeft onder andere via Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing geld beschikbaar voor de uitvoering van deze geluidsanering. Daarnaast stelt de Wet milieubeheer de verplichting om iedere vijf jaar geluidbelastingkaarten en een Actieplan omgevingslawaai op te stellen. Ook hiervoor heeft het Rijk een subsidie beschikbaar gesteld.
Het college heeft een actieplan Omgevingslawaai 2013-2018 vastgesteld. Daarmee wordt voldaan aan de Europese Richtlijn Omgevingslawaai. Het Actieplan benoemt de mogelijkheden voor geluidsreducties bij een aantal “hot spots” (geluidbelaste locaties). De gemeente Hengelo heeft de Deurningerstraat naar voren geschoven in deze aanpak. De raad heeft besloten de nu nog beschikbare middelen in zetten voor de geluidmaatregelen voor 7 woningen van de A-lijst (ernstige hinder), voor geluidsanering van de Deurningerstraat en voor werkzaamheden voor het actieplan(geluidbelastingkaarten). Een eventueel resterend deel wil het college eveneens inzetten ten behoeve van de aanpak van andere  ‘hot spots’.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?