1008511 - Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Kern Zuid (oeverwoningen)

Het uitwerkingsplan Kern Zuid is op 15 april 2010 vastgesteld door de sectormanager Beleid en Projecten. De zogenaamde oeverwoningen maken deel uit van dit uitwerkingsplan. De uitgifte van de kavels is na vaststelling van het uitwerkingsplan gestart. De verkoop van de kavelwoningen en erfwoningen in Kern Zuid liep volgens verwachting. De verkoop van de oeverwoningen blijft achter bij de verwachting. Dit heeft naar onze inschatting te maken met de huidige bouwregels en het beeldkwaliteitplan. Voorgesteld wordt deze regels aan te passen. angezien er al gebouwd is binnen de grenzen van het uitwerkingsplan Kern Zuid kan deze aanpassing van de oeverwoningen niet binnen een nieuw uitwerkingsplan plaatsvinden maar wordt voorgesteld aan de gemeenteraad om een herziening van het bestemmingsplan Dalmeden vast te stellen waarin wordt voorzien in het bouwen van 18 oeverwoningen.

Het ontwerp bestemmingsplan Kern Zuid (oeverwoningen) heeft van 20 november tot en met 31 december 2013 ter inzage gelegen. Binnen de termijn van terinzagelegging zijn 2 zienswijzen ingediend. In de “Nota zienswijzen – Ontwerp bestemmingsplan Kern Zuid (oeverwoningen)” is de inhoud van de zienswijzen samengevat en van een reactie voorzien. Naar aanleiding van de zienswijzen wordt voorgesteld het ontwerp bestemmingsplan op enkele punten te wijzigen. De mogelijkheid voor het bouwen van 2-onder-1 kapwoningen is komen te vervallen en de rooilijn aan de straatzijde is naar achteren verschoven. Ook worden er ambtshalve enkele wijzigingen voorgesteld. De Staat van Wijzigingen bestemmingsplan Kern Zuid (oeverwoningen) bevat een overzicht van alle wijzigingen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?