1009139 - Leerplichtverslag en RMC rapportage 2012-2013

Jaarlijks moet de raad het leerplichtverslag vast stellen. In het verslag wordt aangegeven hoeveel schoolverzuim er het afgelopen schooljaar was en wat daar aan gedaan is door Bureau Leerlingzaken. Het afgelopen schooljaar was er meer verzuim dan het voorgaande schooljaar. De leerplichtambtenaren gaan in gesprek met een leerling die verzuimt van school. Het doel is om de leerling zo snel mogelijk weer naar school te krijgen.

Daarnaast wordt verslag gedaan van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voor voortijdige schoolverlaters (vsv-ers). Een vsv-er is een leerling die nog geen startkwalificatie heeft en de school verlaat. Een startkwalificatie is een diploma van havo, vwo of mbo2. Als leerlingen een startkwalificatie hebben, maken ze een betere kans om werk te vinden. Daarom wil de overheid graag dat leerlingen op school blijven tot dat zij een startkwalificatie hebben gehaald. Als zij eerder stoppen met de opleiding, moeten zij gemeld worden bij het RMC (Regionaal meld- en coördinatiepunt). Trajectbegeleiders gaan dan met de leerling in gesprek en begeleiden ze weer naar een opleiding of een baan. Het afgelopen schooljaar waren er minder voortijdig schoolverlaters dan het voorgaande schooljaar.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?