1009906 - Actualisatie verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017

Er is € 100.000,-- per jaar bezuinigd op de riolering. Omdat door de economische crisis minder verhard oppervlak (wegen,daken) van de riolering wordt afgekoppeld, wordt voorgesteld om de bezuiniging te vinden in vermindering van de afkoppelsubsidie en vermindering van het beschikbare budget voor klimaatmaatregelen.

Een goede maatregel om regenwater langer vast te houden, is het toepassen van groene daken. Dit zijn daken die zijn begroeid met planten. Om de aanleg van groene daken te stimuleren wordt voorgesteld om hiervoor gedurende een periode van drie jaren een bedrag van € 50.000,- vanuit het rioolfonds beschikbaar te stellen.

Per november 2015 mogen geen glyfosaathoudende middelen meer worden gebruikt bij de onkruidbestrijding. Dat is o.a. gunstig voor de waterkwaliteit omdat deze middelen niet meer afstromen naar sloten, beken en vijvers. Voorgesteld wordt om als proef alternatieve bestrijdingsmethoden toe te passen gedurende 1 jaar en hiervoor € 90.000,-- beschikbaar te stellen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?