1010579 - Warmtenet Hengelo: 'backbone' vanaf AkzoNobel naar grote afnemers en kredietaanvraag projecten

I. Stand van zaken BackBone 

Voor het BackBone project van Warmtenet Hengelo (WNH) zijn er behoorlijke stappen gezet . De uitkoppeling van restwarmte met bijbehorende investering is uitgewerkt in samenspraak met AkzoNobel en de afspraken rond de voorwaarden van inkoop tussen WNH en AkzoNobel bevinden zich in de contacteringsfase. Voor wat betreft de aanleg van de infrastructuur zijn de voorlopige ontwerpen voor de aanleg van de Backbone uitgewerkt inclusief de passage van het Twentekanaal. Er liggen voorbereide aanbestedingsdocumenten met een uitgewerkte aanpak projectuitvoering die van belang zijn na start van het project. Alle benodigde toekomstige klanten (Stork, CTT, Thales etc. ) hebben een aanbieding gehad inzake langjarige warmtelevering. We zijn beland in de fase van onderhandeling richting contractering bij deze partijen. Ook enkele extra gesignaleerde klanten hebben een offerte of energievisie ontvangen en ook hier lopen gesprekken. Duidelijk is geworden dat partijen positief staan tegenover de levering van warmte en de bijbehorende offertes. Gezien het belang van het hebben van voldoende contracten om de investering voor de start van het project te kunnen doen volgens de afgesproken kaders, is het van belang de tijdslijn inzake contractering bij derde partijen goed te volgen. Een van de partijen,  met circa 5 MW aan jaarlijkse warmte-afzet en essentieel voor de haalbaarheid van het project,  geeft aan naar verwachting in de tweede helft van 2014, uiterlijk eerste kwartaal 2015 een definitieve keuze te kunnen maken voor warmtenet. Gevraagd wordt aan de raad om het project Backbone, gezien de vergaande ontwikkeling, in verband met besluitvormingstermijnen bij derde partijen, extra tijd te geven en akkoord te gaan met het onderzoeken van een gefaseerde haalbare aanpak. Gezien de diverse ontwikkelingssnelheden zal er waar mogelijk aansluiting worden gezocht bij de tijdslijnen voor de aansluiting van de toekomstige klanten, en indien wordt voldaan aan de rendements- en duurzaamheidseisen, hiertoe kredietaanrvagen worden voorgelegd.

II. Samenwerking warmte

In samenspraak met de Provincie en de gemeente Enschede wordt er gewerkt aan een visie en strategie voor warmte op de langere termijn voor Twente. Gezien de diverse uitgangssituaties bij de beide steden (Hengelo eigen warmtebedrijf in startfase - Enschede, veel warmtenetten geen eigendom) en de recente verkoop van de warmtenetten in Enschede aan een consortium van Dalkia en PGGM, zal ook gekeken worden of er kansen zijn voor gezamenlijke ontwikkeling en welke partners hierbij een cruciale rol spelen. Resultaten hiervan zullen op 14 februari 2014  in een gezamenlijk overleg tussen de bestuurders van de drie overheden besproken worden. 

III. Aansluiting projecten op warmtenet

Aan de raad wordt gevraagd een krediet beschikbaar te stellen van € 5.142.500 voor het aansluiten dan wel de voorbereiding er daarvan van een tiental projecten in Hengelo en één er buiten op het warmtenet. Het gaat alle om rendabele en op duurzame wijze aan te sluiten projecten die voldoen aan de eerder door de raad gestelde eisen uit het  WNH bedrijfsplan 2012-2041.
Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?