1012682 - Motie Vreemd CDA, SP, CU, D66, BurgerBelangen inzake compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten

Gerelateerde links

De gemeenteraad van Hengelo in vergadering bijeen op 4 maart 2014, constaterende dat:

• De Tweede kamer onlangs heeft besloten tot afschaffing en wijziging van een aantal landelijke compensatieregelingen voor de meerkosten die chronisch zieken en gehandicapten hebben als gevolg van hun ziekte of handicap;
• De totale omvang van de bezuiniging door deze beleidswijziging € 600 miljoen betreft (op een oorspronkelijk budget van € 900 miljoen) en er op termijn €258 miljoen ongeoormerkt budget wordt toegevoegd aan het gemeentefonds;
• Gemeenten dit ongeoormerkt budget in de jaren 2014 t/m 2016 ontvangen als verhoging van het WMO budget, oplopend tot structureel € 268 miljoen in 2017;
• De verhoging van het WMO budget bedoelt is voor het ontwikkelen van compenserend gemeentelijk maatwerk binnen het sociale domein;
• Gemeenten binnen de WMO 2015 de verplichting hebben beleid te ontwikkelen met betrekking tot de compensatie van de meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten;

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?