1017609 - Amendement PvdA inzake Beleidsnota Cultuurhistorisch Erfgoed 2014-2022

Gerelateerde links

De gemeenteraad van Hengelo, in vergadering bijeen op woensdag 28 mei 2014,

Constaterende dat
- Voorgesteld wordt de beleidsnota 'Cultureel Erfgoed 2014-2022' met bijbehorende bijlagen vast te stellen
- Paragraaf 7.5 en 9.2 bepalen dat er alleen overgegaan kan worden tot aanwijzing van een monument daar waar de eigenaar hier mee eens is.
Overwegende dat
- Het uitgangspunt van de monumentenregelgeving de bescherming van monumentaal waardevolle objecten in het algemeen belang is,
- Het naar onze mening zo zou moeten zijn dat er, in uitzonderlijke gevallen bij grote monumentale waarde van het pand, eventueel zonder goedkeuring van de eigenaar, overgegaan kan worden tot aanwijzing tot monument,
- Daarbij eerst uitgebreid overleg met de eigenaar gevoerd moet zijn en er aan het besluit een advies van de monumentencommissie ten grondslag ligt dat blijk geeft van grote monumentale waarde van het object.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?