1022893 - Preventie en handhavingsplan alcohol 2014

Met ingang van 1 januari 2013 is de gewijzigde Drank- en Horecawet in werking getreden. Een van verplichtingen die hieruit voortvloeien is dat de gemeenteraad eens per vier jaar een preventie- en handhavingsplan alcohol vast moet stellen. Dit plan moet naast de hoofdzaken uit het beleid met betrekking tot preventie van alcoholgebruik onder vooral jongeren, ook beschrijven op welke manier er invulling wordt gegeven aan de handhavingstaken die de burgemeester op grond van de Drank- en Horecawet heeft. Door een passende invulling en uitvoering van deze wet heeft de gemeente de mogelijkheid te sturen op het terugdringen van de negatieve effecten van alcoholgebruik en op te treden tegen overlast. In eerste instantie gaat de aandacht voor wat betreft toezicht en handhaving uit naar leeftijdscontroles en controle op vergunningen in de nachthoreca en grote evenementen en toezicht in de openbare ruimte (schoolpleinen). Op gebied van preventie geldt dat extra ingezet wordt op het voorkomen of beperken van thuis drinken door jongeren beneden de 18 jaar. Daarvoor wordt onder andere van (para)commerciƫle rechtspersonen, detailhandel, ouders en jongeren een gezamenlijke inspanning gevraagd. Daarmee kan een bijdrage geleverd worden aan het terugdringen van alcoholgebruik onder (met name) jongeren.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?