1036210 - Scenario's uitvoering speelbeleid

Op 29 januari 2008 is de kadernota Spelen 2008 vastgesteld, onder het motto ‘Spelen is leren samenleven’. In deze nota zijn de beleidsuitgangspunten verwoord met betrekking tot het spelen in Hengelo. Inmiddels is de nieuwe kadernota Spelen in concept gereed. Actualisatie van de nota was om een aantal redenen nodig.
Er bestaat een toenemende druk op de openbare ruimte: wonen, verkeer, parkeren, recreatie en andere gebruiksfuncties zijn in een voortdurende concurrentiepositie verwikkeld. Er is een herkenbaar kader nodig om het belang van spelen en ontmoeten in de openbare ruimte een plek te geven in de afweging tegen andere – vaak financieel-economische – belangen.
Een andere reden voor actualisatie is het up-to-date maken van de informatie. Veel van de voornemens uit het speelprogramma zijn sinds 2008 gerealiseerd.
In sommige opzichten zijn de inzichten op gebied van spelen veranderd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een verschuiving naar meer natuurlijk spelen en een grotere nadruk op ontmoeting en integratie.

De raad heeft besloten tot een bezuiniging van ruim twee ton op het speelbudget tussen 2012 en 2016. Dit heeft aanzienlijke consequenties voor de uitvoering van het speelbeleid.

In het licht van de actuele bezuinigingen moeten keuzes worden gemaakt. Spel en ontmoeting in de openbare ruimte blijven onverminderd belangrijk, en de gemeente staat voor de opgave om creatief en verstandig om te gaan met de mogelijkheden. De bezuiniging staat op gespannen voet met de motie van D66 (2011), waarin wordt gesteld dat het aantal speelplekken niet mag verminderen tot de nieuwe nota spelen is vastgesteld.

Behandeld in:

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?