1036976 - Vaststellen van de definitieve verordening Jeugdhulp

In de Jeugdwet is geregeld dat gemeenten per 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid krijgt over een breed pakket aan taken op het gebied van de jeugdhulp. De verordening Jeugdhulp werkt uit hoe de gemeente Hengelo die taken gaat uitvoeren. In de verordening Jeugdhulp is onder andere geregeld welke vormen van jeugdhulp de gemeente Hengelo kan bieden, de aanvraagprocedure hiervoor en welke rechten en plichten aanvragers hebben. De verordening is gebaseerd op de Jeugdwet, het Beleidsplan 'Met respect... op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning' en de modelverordening Jeugdhulp van de VNG.

De conceptverordening heeft vanaf 27 augustus 2014 drie weken ter inzage gelegen voor inspraak. Belanghebbenden, inwoners, jeugdigen en aanbieders konden hun reacties indienen. Daarnaast heeft de WMO-adviesraad een advies uitgebracht aan het college over de conceptverordening. De binnengekomen reacties  en het advies zijn, waar mogelijk, verwerkt in de defintieve verordening die nu is vastgesteld.

Behandeld in:

 

Eerder behandeld onder zaaknummer 1029391 in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?