dinsdag 05 oktober 2021

Beleidsbegroting 2022

Sluitende begroting in onzekere tijd

Het college van B en W wil blijven investeren in een aangenaam, duurzaam en sociaal Hengelo.

Dat blijkt uit de Beleidsbegroting 2022 – 2025. Ondanks de uitdaging om de stijgende kosten in het sociaal domein te beheersen en de grote onzekerheden over de inkomsten van het Rijk voor de komende jaren. Juist nu zijn maatregelen en investeringen nodig om ook in de toekomst een gezonde en aantrekkelijke gemeente te blijven. Het college van B en W kiest er dan ook voor om de koers van de afgelopen jaren vast te houden en waar nodig te verstevigen. Het college doet tegelijkertijd de dringende oproep aan het nieuwe kabinet met voldoende financiële middelen over de brug te komen voor gemeenten.

In de Beleidsbegroting staat welke taken de gemeente uitvoert en welke bedragen daarbij horen. De totale omvang van de begroting is € 322 miljoen. De gemeenteraad bespreekt de Beleidsbegroting op 26 oktober tijdens een politieke markt en neemt op 10 november a.s. een besluit.

Koers houden

De basis voor de Beleidsbegroting is door de raad vastgelegd in de Kadernota 2022-2025 door de visie op lange termijn: Samen werken aan een sterke economie, samen leven in een aantrekkelijke stad. Het college wil blijven inzetten op behoud van het goede voorzieningenniveau dat we in Hengelo kennen. ‘Juist in deze onzekere tijd, waarbij de coronacrisis nog steeds voor de nodige uitdagingen zorgt, is het belangrijk om ons hoogwaardige niveau op onder meer sport/beweging, cultuur en sociale voorzieningen op peil te houden. Wij hebben hier blijvend aandacht voor. Daarnaast zetten wij in op versterking van de sociaal economische ontwikkeling en structuur’, aldus het college. ‘We blijven met prioriteit investeren in de ontwikkeling van onze binnenstad en Hart van Zuid. De komende jaren willen we hier voldoende en betaalbare woningen realiseren, om met name onze beroepsbevolking te vergroten’. Ook het verder verduurzamen van de stad blijft een belangrijk thema.

Er is een publieksversie van de Beleidsbegroting beschikbaar. Daarin wordt onder meer een overzicht gegeven van een aantal belangrijke projecten en werkzaamheden die de gemeente in 2022 wil uitvoeren.

Voldoende Rijksbijdrage én landelijke besluiten nodig

De laatste jaren zijn veel belangrijke en grote taken gedelegeerd aan de gemeenten. Denk aan de uitvoering van het sociaal domein (Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet), taken rondom klimaat en duurzaamheid, het op korte termijn realiseren van voldoende, betaalbare woningen en het bevorderen van kansengelijkheid, leefbaarheid en veiligheid op alle plekken in het land waar dit nodig is. Het uitblijven van landelijke besluiten op de financiering van deze thema’s zorgt voor de nodige onzekerheid. Ook is nog altijd niet duidelijk hoe de herverdeling van het gemeentefonds definitief vorm zal krijgen en wat daarvan de consequentie voor de gemeentelijk begroting met ingang van 2023 zal zijn.
Het college van B en W benadrukt dat voor stabiel financieel beleid er voor langere tijd commitment én budget vanuit het Rijk nodig is om alle taken goed uit te kunnen voeren. De gemeente Hengelo zet zich in om overkoepelende (landelijke) doelen te bereiken en blijft dat ook doen. Het college van B en W verwacht dat deze inzet ook door een nieuw Kabinet gezien én gehonoreerd wordt.

Maatregelen Jeugd en Wmo

Naast aanvullend budget vanuit het Rijk zijn er op korte termijn maatregelen nodig, om de tekorten binnen de Wmo en Jeugdhulp terug te dringen. Het doel is dat er minder en minder zware ondersteuning ingezet gaat worden. ‘We varen strak aan de wind, binnen de kaders die we al hebben’, aldus het college van B en W. In de Beleidsbegroting wordt een aantal maatregelen genoemd, die moeten leiden tot ruim € 2,4 miljoen minder uitgaven in 2022.

Over het maatregelenpakket vindt eerst nog een (extra) beeldvormende politieke markt plaats op 12 oktober. Uiteindelijk wordt het maatregelenpakket tijdens de begrotingsbehandeling op 10 november ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. De maatregelen worden in 2022 ingevoerd. Vooraf worden mensen en instellingen geïnformeerd over de consequenties en gevolgen. Zo is er op dit moment een kleine groep inwoners, die intensieve hulp ontvangt vanuit gemeentelijke Wmo. Hier zijn hoge kosten mee gemoeid. De landelijke Wet langdurige zorg (Wlz) is de aangewezen wettelijke voorziening voor mensen die zware en intensieve zorg nodig hebben. Als mensen recht hebben op de Wlz kunnen ze geen gebruik maken van de Wmo: de gemeente zal deze zorgplicht niet langer vervullen. Een andere maatregel is het terugbrengen van het aantal uur ondersteuning of dagbesteding naar maximaal 4 uur of 4 dagdelen. Nu krijgen redelijk veel mensen meer uren toegekend door de gemeentelijke consulenten en regisseurs. Dat gaat veranderen: vier uur of 4 dagdelen wordt het uitgangspunt.

Uitzonderingen zijn alleen mogelijk als het college van B en W daartoe besluit. Verder weten we uit ervaringen in andere steden dat met de zogenoemde Doorbraakmethode direct kosten bespaard kunnen worden en dat het met name effectief is voor ‘de duurste multi-probleemhuishoudens’. In Hengelo gaat het daarbij om circa 1,2 % van alle Hengelose huishoudens, die circa 30% van de middelen in het sociaal domein benutten. Het college van B en W wil deze methode ook in Hengelo toe gaan passen, om zo persoonlijk maatwerk te kunnen leveren met de grootste effectiviteit. Ook na 2022 zijn aanvullende maatregelen nodig om kosten te besparen. Die voorstellen volgen later.

Woonlasten

Per saldo nemen de lokale woonlasten voor een eigenaar van een woning met 2,8% toe ten opzichte van 2021. Voor een huurder is de toename 1,9%. Dit is nog onder de verwachte inflatie voor 2022. De totale woonlasten blijven daarmee in onze gemeente op een acceptabel niveau.

Nieuws

Noodopvang vluchtelingen in Hengelo

In Hengelo worden vanaf zondag met spoed ongeveer 100 vluchtelingen opgevangen. Burgemeester Sander Schelberg heeft als voorzitter van de Veiligheidsregio Twente en als burgemeester van Hengelo een dringend verzoek vanuit de betrokken ministers en van de Commissaris van de Koning ontvangen. Het college van B&W van Hengelo geeft aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de ruimte om noodopvang in te richten. In overleg met de pandeigenaar is het Hazemeijer complex in Hengelo aangeboden als opvanglocatie. Het gaat hierbij om het gedeelte waar tot voor kort de GGD-vaccinatielocatie zat. Daarmee kan vanaf vandaag, zondag 24 oktober, al de opvang voor 100 personen geregeld worden.

Vragen over het coronavaccin of zonder afspraak vaccineren? Dat kan!

Heeft u vragen over het coronavaccin of wilt u zich laten vaccineren zonder afspraak? Dat kan op verschillende data in Hengelo.

€ 130.000 voor vernieuwing en versterking culturele programmering

Op 22 september is de regeling ‘Versterking en vernieuwing lokale culturele programmering in (post)coronatijd’ opengesteld. Culturele organisaties en amateurkunstverenigingen kunnen een aanvraag doen van maximaal € 25.000 voor investeringen en/of activiteiten die erop gericht zijn de culturele sector te versterken en vernieuwen in (post)coronatijd. Tussen 22 september en 2 oktober zijn er elf complete aanvragen binnengekomen. Acht subsidieaanvragen voldeden aan de criteria en krijgen samen een bedrag van € 129.394.

Zonder afspraak een vaccinatie halen in Hengelo

De tijdelijke priklocatie en het informatiepunt van GGD Twente op de Lambertuskermis werden goed bezocht. Binnenkort is het ook mogelijk om op andere plekken in Hengelo zonder afspraak een coronavaccinatie te halen, of vragen te stellen bij het informatiepunt.

Aan het werk op De Smelterij in Hart van Zuid

Op het groene grasveld langs Laan Hart van Zuid, tegenover het winkelcentrum komt het nieuwbouwproject De Smelterij. Hier smelt alles samen: een duurzaam en gevarieerd nieuwbouwaanbod op een centrale locatie in Hengelo. Van Wijnen ontwikkelt in dit gebied in totaal 60 woningen. Eind dit jaar gaan daarvan 24 appartementen en 11 eengezinswoningen (grondgebonden) in de verkoop.

Klimaatakkoord niet haalbaar als Rijk niet over de brug komt

De gemeenteraad van Hengelo stuurt een stevige brief naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het demissionair kabinet. Het Rijk heeft de gemeenten opgedragen om nog in 2021 een Transitievisie Warmte vast te stellen. Maar de gemeenteraad van Hengelo zegt dat ze dat niet kan en wil, als de raad niet de beloftes aan de Hengeloërs kan nakomen. De raad wil dat de maatregelen om de woningen aardgasvrij te maken woonlastenneutraal blijven en er voldoende compensatie voor de gemeentelijke uitvoeringslasten komt.

Verduurzaam uw bedrijf met subsidie

Energie besparen is belangrijk. Dat geldt natuurlijk ook voor ondernemers.Wilt u uw bedrijf ook verduurzamen, maar weet u niet waar u moet beginnen? Wij helpen u graag op weg met het project “Energie besparen MKB” van Gemeente Hengelo, in samenwerking met Provincie Overijssel en de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO). In dit project wordt u op basis van een pragmatische energiescan, door een energieadviseur begeleid bij het uitvoeren van aantrekkelijke energiebesparende maatregelen. En door subsidie is de begeleiding nog gratis ook. Dit project is speciaal bedoeld voor bedrijven met een laag elektriciteitsverbruik van minder dan 50.000 kWh per jaar.

Hengelo gaat voor JA – JA sticker

De gemeente Hengelo wil, net als meerdere gemeenten in het land, JA-JA stickers beschikbaar gaan stellen. Dit is om ongeadresseerd drukwerk te beperken en minder papier te verspillen. In Hengelo bestaan al langer brievenbusstickers waarmee bewoners kunnen aangeven dat ze geen reclamedrukwerk en/of huis-aan-huis bladen in hun bus willen hebben. De JA – JA sticker gaat een stap verder. Deze sticker geeft aan dat als inwoners ongeadresseerd reclamedrukwerk willen ontvangen, ze daar expliciet om moeten vragen. Hengeloërs moeten in dat geval de JA-JA sticker op de brievenbus plakken.

Hengeloërs positief gestemd over gemeentelijke dienstverlening

Gemeente Hengelo doet haar best om Hengelo een goede stad te laten zijn. Zowel in de straat, de buurt als de hele stad. Om te weten te komen hoe Hengeloërs denken over maatschappelijke thema’s en de rol die de gemeente hierin speelt wordt er eens per twee jaar een peiling gehouden onder de leden van het HengeloPanel. De resultaten van de peiling 2021 laten zien dat de stijgende lijn in de waardering voor de taken die de gemeente uitvoert is doorgezet. Daarnaast zijn Hengeloërs over het algemeen zeer tevreden met hun leven en hebben ze vertrouwen in de toekomst.

Coming Out Dag & Week

Maandag 11 oktober is het internationale Coming Out Dag. Dit is de dag waarop we wereldwijd stilstaan bij het uit-de-kast-komen van LHBT+-ers. Dit is nog lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Hengelo hangt dan - net als tientallen andere steden - de regenboogvlag uit.

Uitreiking Nijverbij aan Sophie Reef & Jos Visser en Erepenning aan Lous Kerkhof van Oyfo

Op donderdagochtend 7 oktober om 11.00 uur reikte wethouder Bas van Wakeren het Stadscompliment de Nijverbij uit aan Sophie Reef en Jos Visser. Donderdagmiddag 7 oktober, tijdens de officiële opening van Oyfo om 15.30 uur heeft burgemeester Sander Schelberg, in het bijzijn van Commissaris van de Koning, de heer A.P. Heidema, de Erepenning van de gemeente Hengelo uitgereikt aan Lous Kerkhof, directeur-bestuurder Oyfo.

Het nieuwe marktplein is weer een stap dichterbij

Na een intensief co-creatie traject voor de herinrichting van het marktplein heeft de gemeenteraad op 31 maart 2021 het concept ontwerp vastgesteld. In de maanden daarna is het concept verder gedetailleerd en technisch uitgewerkt. Het definitief ontwerp en bijbehorende uitvoeringskrediet heeft gisteren de goedkeuring van het college gekregen. De gemeenteraad heeft het laatste woord. Het onderwerp staat waarschijnlijk op 10 november (of twee weken later: 24 november) op de agenda van de raad.

Van Grijs naar Groen: Wilderinkshoek aan de beurt

Woont u in de wijk Wilderinkshoek in Hengelo en kent u een stuk gemeentegrond dat er nu kaal en grijs uitziet. Deel deze locatie dan met uw buren en gemeente Hengelo. In 2021 is er namelijk extra geld beschikbaar om Wilderinkshoek te vergroenen. Inwoners kunnen locaties aandragen tot en met 24 oktober.

Beleidsbegroting 2022

Het college van B en W wil blijven investeren in een aangenaam, duurzaam en sociaal Hengelo.

In gesprek over zonne- en windenergie

Belangstellenden kunnen op dinsdag 12 oktober in het stadhuis met de gemeente in gesprek gaan over de locaties voor zonne- en windenergie. Burgemeester en wethouders hebben begin september het voorlopig ontwerp Omgevingsprogramma Nieuwe Energie vastgesteld. Dat ligt nu ter inzage. Belangstellenden kunnen daar vragen over stellen of opmerkingen over maken tijdens de statafelgesprekken. Ook kunnen ze een officiële zienswijze indienen.

Award Leven Lang Ontwikkelen voor De Groot Installatiegroep

Hans Baan van De Groot Installatiegroep heeft de afgelopen week de eerste award van een Leven Lang Ontwikkelen in ontvangst genomen van wethouder Mariska ten Heuw. De heer Baan is verantwoordelijk voor de De Groot Installatiegroep Academy. Voor De Groot is een Leven Lang Leren & Ontwikkelen enorm belangrijk. Omdat de techniek, maar ook de maatschappij enorm in beweging is.

Hulp bij installeren coronacheck-app

Op sommige plekken moet u vanaf nu een coronatoegangsbewijs laten zien. Bijvoorbeeld in een restaurant, café, theater, bioscoop of bij een evenement.

Kunstwerken tijdelijk verwijderd

De gemeente heeft drie kunstwerken van kunstenaar Ali Koubâa tijdelijk van de sokkel gehaald, omdat ze opgeknapt moeten worden.

Terras verplicht gesloten? Vermindering op de precariobelasting

Ondernemers betalen voor het gebruik van openbare ruimte, voor bijvoorbeeld een terras, Precariobelasting aan de gemeente. In 2020 werd de volledige Precariobelasting voor terrasgebruik, vanwege corona, geschrapt door het Hengelose college van B en W. Ook in 2021 komt het Hengelose college ondernemers tegemoet.

Politieke Markt en raadsvergadering

Lees meer op de raadspagina

Olympische prestaties in Hengelo tijdens de Pre-Games van de Special Olympics

Het enthousiasme was zaterdag bijna niet te missen in Hengelo. Op twee plekken in de stad werden de Pre-Games georganiseerd als testcase voor de Special Olympics Nationale Spelen die volgend jaar juni worden gehouden in heel Twente.

Testvluchten in de omgeving van Twente Airport

Vanaf 28 september a.s. worden gedurende twee à drie weken naderingsvluchten uitgevoerd rondom Twente Airport. Deze vluchten worden uitgevoerd in het kader van het Europese project DREAMS met o.a. het Koninklijke NLR - Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. In dit project worden alternatieve manieren onderzocht voor vliegtuigen om een landingsbaan te naderen.

De Global Goals vlag wappert in Hengelo

In Hengelo onderschrijven we net als vele andere gemeenten de Global Goals.

865 kledingbonnen vanuit het kindpakket Hengelo verstrekt

865 Hengelose kinderen tot en met 17 jaar, waarvan de ouders een uitkering van Werk en Inkomen krijgen, hebben per post een kledingbon ontvangen van € 105 voor kleding en schoenen. De kledingbon maakt onderdeel uit van het Hengelose kindpakket. Ook werkende ouders met een laag inkomen kunnen het kindpakket of onderdelen daarvan aanvragen.

Cruciale stap in herontwikkeling Dikkers

Met het instemmen van het bestemmingsplan Dikkers heeft het college van B en W een cruciale stap gezet in de herontwikkeling van dit kenmerkende gebied. De realisatie van een circa 300 woningen en een levendige en prettige leefomgeving komt weer een stap dichterbij, waarbij belangrijk industrieel erfgoed behouden blijft. De gemeenteraad neemt volgens verwachting in oktober een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan. Daarna kan de verdere ontwikkeling en realisatie van dit bijzondere stukje Hengelo van start gaan.

Park Bataafse Kamp open voor publiek

In samenwerking met de provincie Overijssel en de ontwikkelcombinatie Bataafse+ (HK2 BV en Nijhuis Bouw BV) heeft de gemeente Hengelo het stadspark Bataafse Kamp aangepakt.

Hengelo in actie tegen zwerfafval

Zwerfafval staat al jaren in de top 3 van ergernissen in Nederland. Een goede reden dus om dit probleem aan te pakken. Dat gebeurt op World Cleanup Day, zaterdag 18 september 2021. Op deze wereldwijde opschoondag steken vrijwilligers in ruim 180 landen de handen uit de mouwen. Ook Hengelo gaat aan de slag. De gemeente Hengelo en de Natuur- en Milieuraad organiseren 18 september een actief programma vanuit Metropool in Hengelo. Ook dé trashpacker, Tijmen Sissing is erbij.

Feestelijke aftrap van het lokaal sport- en beweegakkoord

Op donderdag 23 september om 19:00 uur vindt bij de hoofdingang van het Twentebad in Hengelo een feestelijke aftrap plaats van het Lokaal Sport- en Beweegakkoord. Iedere sport- en beweegaanbieder, fysiotherapeut, onderwijsinstelling, zorginstelling en ieder ander belangstellende is welkom!

Concrete plannen om Bedrijvenpark Twentekanaal te verduurzamen

Het bestuur van Bedrijvenpark Twentekanaal (BIT) en de gemeente Hengelo willen het bedrijvenpark graag duurzamer maken. Vandaag spraken ze af om een plan van aanpak op te stellen om de bedrijven op het park te verduurzamen; bijvoorbeeld door energie te besparen en zelf op te wekken en om bedrijfsprocessen duurzamer te maken. Wethouder Claudio Bruggink en voorzitter BIT Sietske Smit tekenden samen een intentieovereenkomst om de afspraak te bekrachtigen. Daarna pakten ze eigenhandig de schep op om een klein stukje bedrijvenpark te vergroenen.

Word vrijwilliger bij Brandweer Twente

Brandweer Twente is op zoek naar enthousiaste en gedreven vrijwilligers die zich willen inzetten voor een veilig Twente.

Nederland verder open met coronatoegangsbewijs

Vanaf 25 september kunnen we zonder de verplichte 1,5 meter maatregel. Dit is een grote stap vooruit. Zo kan de horeca weer op maximale capaciteit open en zijn alle evenementen toegestaan. Inmiddels hebben bijna 13 miljoen mensen minimaal één vaccinatie gehad. Ruim 11 miljoen mensen zijn volledig gevaccineerd. Het aantal mensen dat met COVID-19 in het ziekenhuis en op de IC is opgenomen is stabiel. Het overgrote deel van positief geteste en opgenomen patiënten is nog ongevaccineerd. De vaccinatiegraad is nu hoog genoeg om de verplichte 1,5 meter afstand overal op te heffen, maar nog niet hoog genoeg om dit zonder voorwaarden te doen. Alleen met een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad kunnen alle maatregelen worden losgelaten, de kwetsbare mensen in de samenleving worden beschermd en blijft iedereen toegang tot zorg hebben. In november beoordeelt het kabinet de resterende maatregelen.

Controleer de kenmerken van uw woning voor juiste WOZ-waarde

Bent u eigenaar van een woning? Dan kunt u vanaf nu de kenmerken van uw woning controleren. Die kenmerken zijn van invloed bij de bepaling van de WOZ-waarde. Kenmerken van een woning zijn bijvoorbeeld het type, het bouwjaar, de ligging, de vierkante meters (gebruiksoppervlakte) en de perceelgrootte van een woning. Deze informatie wordt aangevuld met gegevens over bijvoorbeeld de kwaliteit en het onderhoud van de woning.

Naar de kermis voor een ‘prikkie’

Een primeur op de Hengelose Lambertuskermis dit jaar! Op 17 en 18 september kunnen inwoners terecht voor informatie over coronavaccinatie bij het informatiepunt van GGD Twente op de Lambertuskermis. Ook kan men hier bij de prikbus zonder afspraak een coronavaccinatie halen.

Geen windmolens op Westermaat

Het college van B en W heeft deze week het voorlopig ontwerp van het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie vastgesteld. In het omgevingsprogramma staat hoe en waar Hengelo de komende jaren duurzame energie wil opwekken via zon en wind, maar ook waar duurzame energieprojecten aan moeten voldoen.

Controleer de kenmerken van uw woning

Kenmerken van een woning zijn bijvoorbeeld het type, het bouwjaar, de ligging, de vierkante meters (gebruiksoppervlakte) en de perceelgrootte van een woning. Deze informatie wordt aangevuld met gegevens over bijvoorbeeld de kwaliteit en het onderhoud van de woning.

De Lambertuskermis in Hengelo keert terug!

Van 15 tot en met 19 september is de Lambertuskermis terug in het centrum van Hengelo. De binnenstad wordt het decor van de kermis. Oude en vertrouwde attracties zijn terug van weggeweest. En een aantal nieuwe attracties maakt hun opwachting. De kermis staat dit jaar in de Brinkstraat, Enschedesestraat (deels), Burgemeester Jansenplein en natuurlijk op de Markt.

Hengelo in actie tegen zwerfafval

Zwerfafval staat al jaren in de top 3 van ergernissen in Nederland. Een goede reden dus om dit probleem aan te pakken. Dat gebeurt op World Cleanup Day, zaterdag 18 september 2021. Op deze wereldwijde opschoondag steken vrijwilligers in ruim 180 landen de handen uit de mouwen. Ook Hengelo gaat aan de slag. De gemeente Hengelo en de Natuur- en Milieuraad organiseren 18 september een actief programma vanuit Metropool in Hengelo. Ook dé trashpacker, Tijmen Sissing is erbij. Maar eerst is er donderdag 9 september nog een thema-avond over zwerfafval in de bibliotheek van Hengelo.

Hengelose leerling weer verzekerd van vier jaar cultuureducatie

Alle leerlingen van de basisscholen in Hengelo krijgen de komende vier jaar weer een uitgebreid programma binnen CultuurwijsHengelo, de lokale invulling van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024. Dat zorgt ervoor dat scholen cultuur nog beter met het onderwijs kunnen verbinden.

Hengelo presenteert Transitievisie Warmte

Net als alle andere gemeenten in Nederland moet Hengelo in 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen waarin zij antwoord geeft op de vraag ‘Hoe en wanneer gaan we onze woningen duurzaam verwarmen?’ Anders gezegd: ‘Hoe wordt Hengelo aardgasvrij?’

Community Center O3 officieel geopend

Op 1 september opende wethouder Gerard Gerrits het Community Center O3 aan de Brink 115 in Hengelo.

60.000 euro voor zonnepanelen op bedrijfsdaken Westermaat

Bedrijventerrein Westermaat krijgt 60.000 euro voor de pilot ‘Elk dak een zonnedak’; 30.000 euro van de gemeente en 30.000 euro van de Provincie Overijssel. Met het geld kunnen zo’n vijftig bedrijven een begin maken om zonne-energie op te wekken met hun dak (of hun overkapte parkeerplaats). De gemeente werkt in de pilot samen met ondernemingsvereniging Westermaat In Bedrijf. Er is al veel belangstelling.

Bijdrage aan culturele organisaties

Gemeente Hengelo heeft van het Rijk een steunpakket van € 787.173 ontvangen voor de culturele sector. Met het restant van 2020 a € 97.362 komt dat neer op een bedrag van € 884.535 in totaal ter ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur in 2021.

Inspelen op de (parkeer)behoefte

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig voor de nieuw te ontwikkelen (woningbouw)locaties in de Binnenstad en Hart van Zuid (deel ten noorden van het Esrein)? Die vraag heeft de afgelopen periode centraal gestaan bij de ontwikkeling van parkeernormen voor deze gebieden. Na een uitgebreid onderzoek en inspraakperiode heeft het college van B en W ingestemd met nieuwe, specifieke parkeernormen voor deze twee gebieden. Het is nu aan de gemeenteraad om hierover een besluit te nemen. Volgens verwachting is dat in september.

Pilot omgevingsplan Hengelo in 10 dagen is een belangrijke stap voor implementatie Omgevingswet

Een stuk omgevingsplan voor een deel van Hengelo maken, dat was de opzet van de pilot die de gemeente in juli 2021 samen met GemeenteDSO heeft uitgevoerd. Dit alles gebeurde in een periode van tien werkdagen waarin de medewerkers van de projectgroep vrijgesteld waren van hun reguliere werkzaamheden.

Inwoners aan het woord tijdens Hengelose Klimaatpraat

In Nederland zijn we aan de slag met het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Een landelijk plan met het doel om Nederland in 2050 water robuust en klimaatbestendig ingericht te hebben. Met andere woorden: de openbare ruimte zo inrichten dat schade door ernstige neerslag óf het uitblijven daarvan zo klein mogelijk blijft. Dat doen we natuurlijk niet zomaar want extreme regenval komt steeds vaker voor. Maar ook hittestress en flinke droogte zien we vaker en zijn zeker niet prettig. Waar staan we nu?

Onderzoek Shop & Go

De komende twee weken voert Kennispunt Twente een onderzoek uit naar het gebruik van Shop & Go parkeerplaatsen in de Hengelose binnenstad.

Een gratis bespaarbox voor alle Hengelose huiseigenaren

Alle woningbezitters in Hengelo kunnen vanaf vandaag een gratis bespaarbox aanvragen. Het pakket bestaat uit zeven hoogwaardige producten die direct zorgen voor energiebesparing. Denk hierbij aan een led-lamp, tochtstrip, brievenbusborstel, radiatorfolie, deurdranger, energiemeter en stekkerdoos. Het pakket heeft een waarde van ongeveer €50. Aanvragen kan tot 30 september 2021.

Vanaf 27 juli nieuwe inreisbeperkingen voor Duitsland vanuit Nederland

Vanaf dinsdag is Nederland voor Duitsland een hoogrisicogebied. Reden hiervoor is het aantal coronabesmettingen in ons land.

Hengelo houdt koers en raad vraagt extra aandacht voor 'meedoen'

Met deze nota bepaalt het gemeentebestuur het inhoudelijke en financiële kader voor de komende vier jaar.

College informeerde raad wél juist over verkoop Vondelstraat

Van Wijnen scoorde ook het hoogst op de kwaliteit.

Helaas geen evenementenvergunning voor Summer Square

Waarborgen van openbare orde en veiligheid niet mogelijk

Visie op gebied Sportlaan Driene en omgeving in de maak

Op 9 juli jl. is een intentieovereenkomst getekend tussen de gemeente Hengelo en de ontwikkelcombinatie Leyten-Trebbe voor de ontwikkeling van een visie op het gebied rondom Sportlaan Driene in Hengelo. De gemeente en Leyten-Trebbe zijn de voornaamste grondeigenaren in het gebied en willen met een gezamenlijke visie onderzoeken op welke wijze bestaande en mogelijk toekomstige functies in het gebied zo optimaal mogelijk ingepast kunnen worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om wonen, onderwijs, sport, zorg en andere maatschappelijke voorzieningen.

Basisschool ExpeditieWijz naar het Hazemeijer-complex

De basisschool van Stichting ExpeditieWijz mag gebruik maken van de ruimte in de oude industriepanden van het Hazemeijer-complex aan de Floris Hazemeijerstraat.

Fietsstalling Kloosterhof langer open

Vanaf 9 juli opent gemeente Hengelo de bewaakte fietsenstalling Kloosterhof langer dan voorheen. De openingstijden van de stalling worden gelijk getrokken met de openingstijden van de winkels. Op donderdag, vrijdag en zaterdag wordt de fiets zelfs tot half 10 bewaakt. Voorheen was dit alleen op donderdagavond. De verruiming van het bewaakt fietsparkeren werd als aanbeveling genoemd in het rapport bereikbare binnenstad.

Boa’s uitgerust met bodycam

Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) van de gemeente Hengelo dragen vanaf 1 juli een bodycam. Boa’s spelen een belangrijke rol in het waarborgen van de veiligheid en leefbaarheid in de stad. Daarbij krijgen zij helaas regelmatig te maken met incidenten, zowel verbaal als fysiek geweld. De aanwezigheid en inzet van een bodycam moet zorgen dat dreigende situaties niet uit de hand lopen en dat de Boa’s zich veiliger voelen tijdens hun werk.

Belangrijke verbinding Deurningerstraat weer open

Aannemer Heijmans verwacht halverwege oktober 2021 helemaal klaar te zijn.

Werkzaamheden Tennet - Hengelo Weideweg – Hengelo Oele

Elektriciteitsnetwerk in Twente wordt versterkt en uitgebreid

Aanvragen bijstandsuitkering 2.0

De informatie op deze pagina is met name bedoeld voor professionals op het gebied van Werk & Inkomen

Hofstede MTS krijgt nieuwe invulling

De gemeente en ontwikkelaar VincentSpikker hebben de handen ineen geslagen en samen een plan gemaakt voor de voormalige Hofstede MTS. Er worden circa 7.000 m2 werkplekken, ongeveer 50 goedkope huurappartementen en studio’s, 40 appartementen in het duurdere segment en een hotel met circa 80 kamers ontwikkeld. Grote delen van het karakteristieke gebouw, waaronder de hele voorgevel met gymzaal aan het Industrieplein, kunnen hierdoor blijven staan. Ook is er ruimte voor nieuwbouw, met een stedelijke uitstraling. Hierdoor ontstaat er een uniek en dynamisch gebied en een mooie koppeling tussen de binnenstad en het nieuwe stadsdeel Hart van Zuid.

Bijdrage voor 9 kunstprojecten in Hengelo

Negen beeldende kunstprojecten krijgen dit jaar geld uit de Stimuleringsregeling BKV. In totaal dienden twaalf projecten een aanvraag in. Het college heeft daarmee het advies van de commissie Beeldende Kunst en vormgeving overgenomen.

Karavaan van de Nieuwe Energie naar Bornsche Maten

Op verzoek van de wijkraad en inwoners van de Bornsche Maten voegt de gemeente Hengelo een extra halte toe aan de Karavaan van de Nieuwe Energie. Op maandagavond 5 juli van 17.30 tot 20.30 uur staat de karavaan in de Borsche Maten op de parkeerplaats van De Veste. Het college van B&W heeft energiegebieden aangewezen waar op grotere schaal zonne- en windenergie opgewekt kan worden. Het college wil nu graag weten wat Hengeloërs, maar ook de inwoners van buurgemeenten van de plannen vinden. Daarom organiseert de gemeente een aantal bijeenkomsten.

Twentse reis-app GOAN! gelanceerd

GOAN! is ontwikkeld door 8 gemeenten in Twente. De reis-app waarmee je in één oogopslag ziet op welke manieren je van A naar B kan reizen. Met de bus, trein, deelfiets, deelscooter, AutoMaatje, Regiotaxi of een combinatie. Plan, boek én betaal jouw reis in één keer. Zo kom je snel en slim op iedere bestemming.

Week tegen Ondermijning

Hoe kun je criminaliteit herkennen en wat kun jij er tegen doen?

Energieloket gemeente Hengelo en Duurzaam Bouwloket slaan handen ineen

Het energieloket van de gemeente Hengelo is in 2021 met het Duurzaam Bouwloket een samenwerking aangegaan. Hierdoor kunnen inwoners gratis en onafhankelijk advies inwinnen wanneer zij in hun woning energiezuinige, duurzame en isolerende maatregelen willen treffen. Het Duurzaam Bouwloket verzorgt als onafhankelijke en professionele partij het energieloket voor gemeente Hengelo. Hengeloërs kunnen bij het loket terecht met al hun vragen over duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing, isoleren, energie opwekken en subsidie- en financieringsregelingen.

Winnen met de startersprijs Midden Twente!

Iedereen die in 2020 in de gemeente Borne, Hengelo of Hof van Twente is gestart met een eigen bedrijf maakt kans op de Startersprijs Midden Twente 2021. Het maakt niet uit welk bedrijf of wat jouw product of dienst is, iedereen die met een nieuw bedrijf gestart is, kan winnen.

Gat in zichtwal met groen dicht gemaakt

Het gat in de zichtwal bij Oele moet met groen worden gedicht in plaats van met een andere duurdere constructie. Dat is het advies van de Geschillencommissie. De gemeente en de aannemerscombinatie (de Grondbank) zijn van plan dit advies over te nemen. Het gat is ontstaan omdat er ter plekke een gasleiding ligt die de druk van een grondwal niet aan kan. De gemeente wilde in eerste instantie dat de Grondbank de wal toch zou dichten, maar daar was de Grondbank het niet mee eens vanwege de hoge kosten. De Geschillencommissie heeft geoordeeld dat het gat opgevuld moet worden met groen.

Hengelo houdt koers, ondanks uitdagingen door corona en in sociaal domein

De gemeente Hengelo staat voor de uitdaging om de gevolgen van de coronacrisis voor de inwoners en de stad zo goed mogelijk op te vangen. Bovendien zijn er op korte termijn maatregelen nodig, om de tekorten binnen Jeugdhulp en Wmo -als gevolg van een toenemende vraag- terug te dringen. Los van deze twee grote opgaven wil het college van B en W de koers van de afgelopen jaren vooral voortzetten. ‘Hengelo is van oudsher bij uitstek een veilige woon- en techniekstad, waar het in de wijken prettig leven en verblijven is. Dat moet ook zo blijven en daar zetten we onverkort op in!’, zegt het college van B en W in de Kadernota 2022-2025.

Gesprek met samenleving over zonne- en windenergie

Het college van B&W heeft energiegebieden aangewezen waar op grotere schaal zonne- en windenergie opgewekt kan worden. Het college wil nu graag weten wat de Hengeloërs, maar ook de inwoners van buurgemeenten van de plannen vinden. Daarom organiseert de gemeente een aantal bijeenkomsten. Vanavond en donderdagavond zijn er digitale bijeenkomsten over respectievelijk zonne- en windenergie. Vrijdagmiddag start de Karavaan van de Nieuwe Energie in Borne.

Gemeenteraad vergadert weer in het stadhuis

De situatie rond het coronavirus is zo verbeterd dat fysiek vergaderen weer mogelijk is.

Kwaliteit én betaalbaarheid in Hart van Zuid

Het stadsdeel Hart van Zuid is volop in ontwikkeling. Er ontstaat een uniek en levendig stadsdeel met zo’n 1.000 woningen. Meerdere marktpartijen investeren in deze ontwikkeling en ook het rijk heeft in maart een belangrijke subsidie toegekend om de woningbouw te versnellen. Het college van B en W benadrukt het belang van de ontwikkeling van Hart van Zuid en het hoge ambitieniveau en stelt de raad voor om namens de gemeente 4,2 miljoen euro beschikbaar te stellen.

Wie verdient een lintje?

Kent u in uw omgeving, binnen uw vereniging, organisatie of bedrijf iemand die zich als vrijwilliger bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt? Iemand op wie je altijd een beroep kunt doen zonder dat hij/zij een tegenprestatie verwacht? Zo iemand is vaak bescheiden en het zijn juist de mensen in hun omgeving die vinden dat hij/zij waardering verdient. Burgemeester Schelberg nodigt u van harte uit die persoon voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding!

Hengelo aan de slag met de mobiliteitsvisie

De gemeente Hengelo is gestart met het opstellen van mobiliteitsvisie: een visie op de mobiliteit van de toekomst. Mobiliteit is meer dan verkeer. En meer dan wegen en kruispunten. Mobiliteit gaat om het verbinden van mensen en activiteiten. Maar hoe doen we dat? Met welk vervoermiddel? En hoe zit het met de verkeersveiligheid? Zijn de bestemmingen in Hengelo goed bereikbaar? En wanneer kiest u voor het openbaar vervoer? Het zijn maar een paar vragen waar de gemeente graag een antwoord op wil om te verwerken in de visie.

Herdenking 4 mei en viering 5 mei

We herdenken alle oorlogsslachtoffers en vieren de bevrijding.

Negen Koninklijke onderscheidingen

Burgemeester Sander Schelberg reikte negen Koninklijke onderscheidingen uit aan Hengeloërs die zich al jaren op vrijwillige basis hebben ingezet voor de maatschappij. Dat gebeurde op maandag 26 april. De uitreiking vond plaats tijdens drie korte bijeenkomsten in de Burgerzaal (stadhuis). Tussen 09.00 en 09.30 uur heeft de burgemeester iedere decorandus persoonlijk op de hoogte gebracht dat hij/zij die dag in het stadhuis werd verwacht om het lintje in ontvangst te nemen. Hieronder vindt u alle informatie over de inwoners die een lintje hebben mogen ontvangen.

Gildebor en gemeente Hengelo weer klaar voor de eikenprocessierups

U kunt het zich vast nog wel herinneren. In 2020 reden de Gildebor trekkers met veel lawaai door de Hengelose straten. Het ging om de preventieve bestrijding tegen de eikenprocessierups, die in de (voor)zomer voor veel jeuk en overlast kan zorgen. Ook in het voorjaar van 2021 komen de trekkers weer langs! De bestrijding start als de eerste eitjes uitkomen, dit jaar vermoedelijk begin april. Daarover houden we u via onze kanalen op de hoogte.

Vuurwerkverbod tijdens de aankomende jaarwisseling

De verkoop- en het afsteken van vuurwerk wordt de komende jaarwisseling eenmalig verboden. Dit om extra druk op de al zwaar belaste zorg en op de handhaving van de openbare orde te voorkomen. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid ingestemd met dit tijdelijke verbod.

Veiligheidsbeleid 2021-2024

Het College heeft ingestemd met het Veiligheidsbeleid voor de komende vier jaar. Daarin staan voor de periode 2021-2024 de concrete doelen om Hengelo veiliger te maken. Hengelo is een relatief veilige stad en de afname van de criminaliteitscijfers is de laatste jaren gunstig. Toch is het gevoel van veiligheid bij de Hengeloers niet toegenomen. De rode lijn in het nieuwe beleid is dan ook het vergroten van dit veiligheidsgevoel. Dat gaan we onder andere doen door meer vraaggericht te werken en de inzet van de gemeentelijk toezichthouders deels te laten bepalen door inwoners. Ook wordt er volop ingezet op veiligheid in de wijken, samen met onze partners.

Herdenken aan de Oldenzaalsestraat

De gemeente Hengelo, Gildebor en Uitvaartzorg Yarden organiseren samen jaarlijks de herdenkingstocht Licht in het donker. In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is er dit jaar geen traditionele gezamenlijke lichtjestocht over de begraafplaats.

Doe mee met Poen voor Groen!

Met de subsidie Poen voor Groen schaft u energiebesparende materialen aan die u later als subsidie terug kunt krijgen. Denk aan led-lampen, tochtstrips, radiatorfolie of andere duurzame producten.

Raad vergadert weer digitaal

op woensdag 7 oktober is er een digitale gemeenteraadsvergadering.

Lintjesregen 2020: negen Hengeloërs koninklijk onderscheiden

Maar liefst negen Hengeloërs zijn vrijdag door burgemeester Sander Schelberg verrast tijdens de jaarlijkse Lintjesregen. Vanwege de coronamaatregelen ging dat wel op een iets andere manier dan gebruikelijk.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu