Stadsbouwmeester

De gemeente Hengelo is aangesloten bij stichting Het Oversticht. Dit genootschap fungeert als deskundig orgaan voor de welstandsadvisering. De stadsbouwmeester wordt door het college van B en W voorgedragen. Dit gebeurt in overleg met Het Oversticht. De stadsbouwmeester is bij raadsbesluit benoemd naar zijn onafhankelijkheid ten opzichte van het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie. De stadsbouwmeester beoordeelt bouwplannen aan de hand van het welstandsbeleid dat in de welstandsnota  is vastgelegd. Voor ontwikkelingsgebieden gelden beeldkwaliteitsplannen die door de gemeenteraad zijn vastgesteld als beoordelingskader voor welstand.

Tot de werkzaamheden rond de welstandsadvisering behoren onder andere:

  • planbeoordeling;
  • ontvangen van aanvragers in spreekuren (vooroverleg, verduidelijking van adviezen);
  • schriftelijke advisering aan het college van B en W;
  • ambtelijk en bestuurlijk overleg;
  • ter plaatse onderzoek: informatieverzameling ten behoeve van de beoordeling;
  • afstemming van adviezen met andere relevante disciplines, zoals landschap, monumentenzorg en archeologie binnen de gemeente of het bureau van Het Oversticht en in het kader van het Steunpunt Cultureel Erfgoed Overijssel;
  • ondersteuning bij juridische procedures naar aanleiding van aanvragen om een omgevingsvergunning, voor zover daarbij welstands- of monumentenaspecten aan de orde zijn.

De stadsbouwmeester heeft elke week zitting op een vaste dag en een vast tijdstip. De behandeling van adviesaanvragen door de stadsbouwmeester is openbaar. De aanvrager of diens gemachtigde heeft spreekrecht in de vergadering. Bij grotere ontwikkelingen is het gebruikelijk dat de ontwerper het plan toelicht.

Kijk voor meer informatie op de site van Het Oversticht.  

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?