Raadsvergaderingen

De raadsvergaderingen, waarin de raad besluiten neemt, vinden eens per twee weken plaats, op de dinsdag. De voorbereiding van die besluiten gebeurt tijdens Politieke Markt op de woensdag.

De raad heeft drie belangrijke rollen:

  • De raad treedt op namens de bevolking; 
  • De raad geeft kaders aan
  • De raad controleert het college van B&W

De raad heeft de bevoegdheid om:

  • Verordeningen te maken. Dat zijn gemeentelijke regels waaraan alle burgers zich te houden hebben;
  • De gemeentelijke begroting en jaarrekening vast te stellen en de hoogte van gemeentelijke tarieven (bijvoorbeeld parkeren) en belastingen (bijvoorbeeld hondenbelasting) te bepalen.

Instrumenten van de raad:  

Voor het vervullen van zijn rol als controleur, heeft de raad de beschikking over de volgende instrumenten:

  • het recht van initiatief: een raadslid kan onderwerpen in de raad brengen;
  • het recht van amendement: een raadslid kan vragen om onderwerpen inhoudelijk te wijzigen;
  • het recht van vragen: een raadslid kan zowel mondelinge als schriftelijke vragen stellen;
  • het recht van interpellatie: een raadslid kan aan de raad vragen of hij vragen mag stellen over een onderwerp dat niet op de raadsagenda staat;
  • het recht op informatie: het college heeft een actieve en passieve informatieplicht tegenover de raad. Actief wil zeggen dat het college uit eigen beweging de raad informeert over bijvoorbeeld beleid en ontwikkelingen. Passief betekent dat het college de raad informeert naar aanleiding van vragen uit de raad.

Live meeluisteren raadsvergadering

U kunt via deze website live meeluisteren met de raadsvergaderingen. Ook kunt u vergaderingen terugluisteren.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?