Gemeentebalie > Afval en milieu

Gemeentebalie

Bodemenergie

Het grondwater in de bodem heeft een constante temperatuur. Met een bodemenergiesysteem kan deze temperatuur worden gebruikt voor de verwarming of koeling van gebouwen. In de zomer wordt het relatief koude grondwater gebruikt om gebouwen te koelen. In de winter wordt juist de aanwezige warmte uit het grondwater gebruikt. Bodemenergie is duurzaam: het bespaart op het gebruik van fossiele brandstoffen.

Open bodemenergiesysteem

Met een open bodemenergiesysteem wordt grondwater aan de bodem onttrokken. Bovengronds wordt de warmte of koude uit het grondwater gewonnen. Daarna wordt het grondwater teruggebracht in de bodem. Een open bodemenergiesysteem is pas rendabel als er veel warmte of koude nodig is. Dit type bodemenergie is daarom niet geschikt voor een individuele woning.

De Hengelose bodemopbouw is in het algemeen niet erg geschikt voor de winning van bodemenergie met open systemen. Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen van de gemeente.

Wet- en regelgeving

Voor het aanleggen van een open bodemenergiesysteem hebt u een vergunning nodig. Als u minder dan 10 m³ grondwater per uur onttrekt met een maximum van 5000 m³ per kwartaal kunt u volstaan met een melding. Hierbij mag u boringen plaatsen tot maximaal 50 meter minus maaiveld. Voor de aanleg van een open bodemsysteem is de provincie het bevoegd gezag. Meer informatie over vergunningaanvraag of melding vindt u op de website van Provincie Overijssel.

Gesloten bodemenergiesysteem

Een gesloten bodemenergiesysteem bestaat uit een gesloten leidingwerk dat in de bodem wordt aangelegd. In het systeem circuleert een vloeistof die de temperatuur van het grondwater overneemt. Bovengronds wordt deze temperatuur afgegeven aan een warmtewisselaar, die het gebouw verwarmt of koelt. Bij een gesloten bodemenergiesysteem wordt er geen grondwater onttrokken. Een gesloten bodemenergiesysteem kan al snel rendabel zijn voor de warmtewinning voor een individuele woning.

De gemeente beoordeelt of het gesloten bodemenergiesysteem geplaatst mag worden. Voor grote provinciale inrichtingen is de provincie het bevoegd gezag.

Wet- en regelgeving

Bij een gesloten bodemenergiesysteem met een bodemzijdig vermogen groter dan of gelijk aan 70 kW moet u een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) aanvragen. Bij een bodemzijdig vermogen kleiner dan 70 kW volstaat een melding. De melding of vergunningaanvraag regelt u via het Omgevingsloket.

Wilt u een gesloten bodemenergiesysteem aanleggen binnen een inrichting? Dan gelden dezelfde regels voor vergunning of melding. Voor het aanvragen van een vergunning kunt u terecht bij het omgevingsloket. Een melding kunt u doen via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Meer informatie over wet- en regelgeving bodemenergie vindt u op Rijkswaterstaat Bodem+.

Meer weten?

Sinds 1 juli 2013 geldt het Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer. Hierin staat waaraan een bodemenergiesysteem moet voldoen en wie het mag plaatsen.

Extra informatie

Andere mensen zochten ook informatie over:

Contact

Afdeling vergunningen

Telefoon: 14 074

Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?