Gemeentebalie > Afval en milieu

Gemeentebalie

Bodemverontreiniging

Vervuilde grond mag niet altijd overal voor gebruikt worden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u er geen moestuin mag aanleggen. Of dat u er geen grondwater mag oppompen.

Opvragen bodeminformatie

Als u wilt weten of uw grond verontreinigd is, kunt u bij de gemeente bodeminformatie opvragen. U ontvangt dan een overzicht van alle gegevens die bij de gemeente bekend zijn over uw grond. U kunt ook zelf een bodemonderzoek laten uitvoeren. Soms is dat zelfs verplicht. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een omgevingsvergunning, voor de activiteiten bouwen of milieu. Ook mensen die een pand (of een stuk grond) kopen, laten vaak bodemonderzoek doen. Maar dat is niet verplicht.

Bodemsanering

Als blijkt dat de bodem verontreinigd is, kan het nodig zijn om de grond te saneren. Of dat werkelijk moet, hangt af van de functie van het terrein. Op een bedrijfsterrein is meestal meer vervuiling toegestaan dan bij een woonhuis met tuin.

Als er sprake is van ernstige verontreiniging kan de gemeente u verplichten om binnen een bepaalde termijn maatregelen te nemen. Dat kan de gemeente doen als de verontreiniging:

  • risico's oplevert voor mens of dier, of
  • zich via het grondwater verspreidt.

Meer informatie hierover kunt u vinden bij het onderwerp bodemsanering.

Zorgplicht bodemverontreiniging

De Wet bodembescherming kent een zorgplicht voor alle bodemverontreiniging die na 1987 is ontstaan. Deze zorgplicht houdt in dat de veroorzaker van de verontreiniging deze zelf moet opruimen. Als u zelf grond vervuild hebt, moet u dat melden bij de gemeente. Hiervoor kunt u het meldingsformulier zorgplicht bodemverontreiniging (Pdf) gebruiken.

Meld bodemverontreiniging bij de gemeente

Treft u ergens bodemverontreiniging aan? Meld dit dan bij de gemeente. Hiervoor kunt u het meldingsformulier zorgplicht bodemverontreiniging (Pdf) gebruiken. Wij vragen u onder andere:

  • waar u de verontreiniging hebt gevonden,
  • om de verontreiniging te beschrijven (omvang, kleur, geur en dergelijke),
  • wat de mogelijke oorzaak is,
  • welke personen of bedrijven er bij betrokken zijn.

Een medewerker van de gemeente zal ter plekke gaan kijken. Als het nodig is neemt de medewerker beveiligingsmaatregelen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?