Gemeentebalie > Vergunningen en ontheffingen

Gemeentebalie

Kappen van bomen

Het kappen, vellen, rooien of verplanten van bomen en andere houtopstand is aan regels gebonden. Deze regels voor de bescherming van bomen zijn bedoeld om bomen te behouden, niet om ze te vellen. Daarom is het college van burgemeester en wethouders terughoudend met het verlenen van toestemming om bomen te vellen, louter en alleen in geval van overlast (bijvoorbeeld als gevolg van schaduw, insecten, stuifmeel of vallende vruchten en bladeren).

Vergunning aanvragen?

Het kappen, vellen, rooien of verplanten van bomen en andere houtopstand is aan regels gebonden. Informatie over deze regels vindt u in de volgende documenten:

Wilt u bomen kappen waarvoor u volgens de bomenverordening een vergunning moet hebben? Dan kunt u die vergunning online aanvragen via Omgevingsloket.

Hoeveel kost het aanvragen van een vergunning?

Het aanvragen van een vergunning voor het kappen kost:

 • voor maximaal 4 bomen € 177
 • voor 5 bomen of meer € 354

Melding na het kappen

Hebt u - nadat u een vergunning hebt gekregen - de boom gekapt? Dan moet u dat binnen twee weken na het kappen melden bij de gemeente.

Deze melding kunt u heel gemakkelijk digitaal doen met één van de volgende formulieren. U hebt daarbij het kenmerknummer nodig van de omgevingsvergunning voor het kappen. Het kenmerknummer staat bovenin de vergunning vermeld onder het kopje 'kenmerk'.

Melding na het herplanten

Vaak hebt u een herplantplicht nadat u een boom hebt gekapt. Deze herplantplicht en de voorschriften worden genoemd in de vergunning. Ook deze herplant moet u binnen twee weken melden bij de gemeente.

Deze melding kunt u heel gemakkelijk digitaal doen. Gebruik hiervoor één van de onderstaande knoppen. U hebt daarbij het aanvraagnummer nodig van de omgevingsvergunning voor het kappen. 

Overzicht te kappen zieke en zwakke bomen op gemeentegrond

In de Bomenverordening 2018 is geregeld dat voor bomen op gemeentegrond, die in het kader van beheer- en onderhoudswerkzaamheden gekapt moeten worden, geen vergunning meer nodig is. Hierbij gaat het om bomen die ziek zijn en om zogenoemde 'dunning'. Bij dunning wordt een deel van de bomen die te dicht bij elkaar staan eruit gehaald. Zo krijgen de gewenste (of beste) bomen meer ruimte, zodat deze beter kunnen uitgroeien.

Overzicht

In de overzichten Kap oktober 2018 (Pdf), Kap december 2018 (Pdf), Kap maart 2019 en Kap juli 2019 (Pdf) staat vermeld bij welke bomen het voornemen bestaat om te worden gekapt. Ook staat vermeld of er wordt herplant en waar. Deze bomen worden niet eerder gekapt dan zes weken na de datum van publicatie.

Hebt u nog vragen of wilt u nader overleg, neem dan contact met ons op. 

Bouwwerkzaamheden bij bomen

Bomen kunnen ernstig beschadigd raken door bouwwerkzaamheden die in de buurt van de boom worden uitgevoerd. Daarom gelden er speciale regels die zijn weergegeven op de Bomenposter 'Werken rond bomen' (Pdf). 

Een aantal belangrijke randvoorwaarden en eisen van deze poster zijn:

 • Plaats een niet-verplaatsbare fysieke afscherming rond de boom (minimaal 2 m hoog) en markeer deze met de weerbestendige poster ‘Kwetsbare boomzone’.
 • Binnen elke kwetsbare boomzone (tot 1,5 m buiten de kroonprojectie) is de uitvoering van werkzaamheden en de opslag van materiaal en het rijden of parkeren van materieel en voertuigen alleen toegestaan met toestemming via een door de opdrachtgever of directie goedgekeurd Werkplan.
 • Binnen elke kwetsbare boomzone gelden randvoorwaarden die uitgewerkt moeten zijn in het goedgekeurde Werkplan. Deze randvoorwaarden worden in de regel opgesteld aan de hand van een Bomen Effect Analyse (BEA).
 • Het Werkplan vermeldt gedetailleerd (per boom) wanneer, op welke wijze, volgens welke randvoorwaarden en met welk materieel en welke hulpmiddelen werkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone mogen en moeten worden uitgevoerd.
 • Werkzaamheden mogen de duurzame instandhouding van de boom nooit in gevaar brengen.
 • Graafwerkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone zijn uitsluitend toegestaan met toestemming via het (hierboven genoemde) goedgekeurde Werkplan.
 • Binnen de wortel- en kroonprojectie van de bomen op het werkterrein mogen geen bouw- of directieketen staan, materialen opgeslagen worden, grond worden verhoogd of verlaagd, grondverdichtende werkzaamheden plaatsvinden en mag niet gereden worden.
 • Een bouwput of sleuf tegen de wortel- of kroonprojectie van een boom mag niet langer dan 3 weken open liggen.
 • Blootliggende wortels moeten beschermd worden tegen uitdroging en vorst.
 • Cementresten, spoelwater en andere reststoffen (verpakkingen etc.) dienen zorgvuldig afgevoerd te worden; lozingen in bodem en/of oppervlaktewater en begraven is nooit toegestaan.

Beschadigen kan leiden tot illegale kap

Het beschadigen van een boomkroon, de wortels of de stam zonder omgevingsvergunning van het bevoegd gezag valt onder de kapvergunningsplicht en kan leiden tot “illegale kap”. In de Bomenverordening (artikel 10) is hiervoor de bepaling opgenomen dat er strafrechtelijk opgetreden kan worden met een geldboete of met een hechtenis van ten hoogste twee maanden. Daarnaast blijft in deze situatie de herplantplicht, of de financiële compensatie, van toepassing. In deze situaties wordt gebruik gemaakt van de Compensatietabel (Pdf).

Extra informatie

Andere mensen zochten ook informatie over:

Contact

Telefoon: 14 074

Contactformulier

E-mail: gemeente@hengelo.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?