Gemeentebalie > Afval en milieu

Gemeentebalie

Opsporen en ruimen van explosieven

In de Tweede Wereldoorlog is het centrum en het stationsgebied van Hengelo regelmatig gebombardeerd. En aan het einde van de bezetting waren er in en rond Hengelo grondgevechten. Bij deze bombardementen en grondgevechten zijn explosieven in en op de bodem terecht gekomen. Ongeveer 10% van deze explosieven is waarschijnlijk niet tot ontploffing gekomen. Deze Niet Gesprongen Explosieven (NGE) worden in de volksmond blindgangers genoemd. Een deel van deze NGE zijn tijdens en na de Tweede Wereldoorlog al geruimd, maar er kunnen nog steeds NGE in de grond aanwezig zijn.

Spontane vondst

Vindt u onverwacht een vliegtuigbom of andere munitie? Bel dan direct de politie via 112. Als het nodig is, schakelt de politie de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) in. De EOD neemt dan veiligheidsmaatregelen. Als het nodig is, wordt het gebied zelfs ontruimd.

Risicokaart

Aan de hand van bijvoorbeeld archiefinformatie heeft de gemeente Hengelo een risicokaart opgesteld. Op deze kaart zijn verdachte gebieden aangegeven waar NGE in de bodem aanwezig kunnen zijn. Wilt u deze kaart raadplegen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente (telefoon: 14 074). 

Werkzaamheden in de grond? Doe zo nodig vooronderzoek!

Voert u grondwerkzaamheden uit in de directe nabijheid van NGE? Of andere werkzaamheden die trillingen veroorzaken? Dan kunnen NGE alsnog exploderen. Doe daarom eerst (voor)onderzoek als u zulke werkzaamheden uitvoert in de verdachte gebieden van de risicokaart.

Door het uitvoeren van een vooronderzoek (Projectgebonden Risico Analyse) kunnen de risico's in beeld worden gebracht. Als uit het vooronderzoek blijkt dat er onaanvaardbare risico's zijn, dan moeten er beheersmaatregelen worden getroffen om de veiligheid te waarborgen. Bijvoorbeeld opsporing van eventueel aanwezige NGE of aanpassing van het ontwerp.

Opsporingsonderzoek explosieven

De initiatiefnemer van de werkzaamheden is verantwoordelijk voor het opsporingsonderzoek naar explosieven en de mogelijke ruiming daarvan. Dat hoort bij de voorbereiding van de werkzaamheden. Maar als u explosievenonderzoek laat uitvoeren, moet u dat wel melden aan de gemeente. Als er sprake is van veiligheidsrisico's voor inwoners of omgeving, zal de gemeente nadere aanwijzingen geven. In alle andere gevallen worden de meldingen voor kennisgeving aangenomen, vastgelegd en zo nodig verder gecommuniceerd.

Opsporingsonderzoeken naar explosieven mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven. Deze bedrijven moeten in het bezit zijn van een certificaat voor het opsporen van conventionele explosieven (WSCS-OCE certificaat). Meer informatie over dit certificaat vindt u op de website van TÜV Nederland. U vindt hier ook een overzicht van certificaathouders.

Het onschadelijk maken van explosieven blijft een overheidstaak en wordt uitgevoerd door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD).

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?