Gemeentebalie > Veiligheid en leefbaarheid

Gemeentebalie

Planschadevergoeding

De gemeente kan besluiten om een bestemmingsplan te wijzigen. Het kan zijn dat u door die wijziging schade lijdt of gaat lijden. Die schade noemen we planschade. In sommige gevallen kunt u van de gemeente een tegemoetkoming krijgen voor de geleden schade.

Wat u moet weten

Wat is planschade?

Planschade is de schade die onder andere kan optreden door een wijziging van het bestemmingsplan. Uw huis of bedrijf kan door de wijziging minder waard worden. U hebt bijvoorbeeld niet meer zo'n mooi uitzicht, uw privacy neemt af of u krijgt te maken met geluidsoverlast. In hoofdstuk 6 van de Wet ruimtelijke ordening staan regels over dit onderwerp.

Wanneer komt u in aanmerking voor vergoeding?

U kunt alleen een tegemoetkoming in planschade krijgen als:

  • u de schade niet kon voorzien toen u uw huis of bedrijf kocht;
  • de schade niet al op een andere manier is vergoed (bijvoorbeeld door koop of onteigening);
  • u de aanvraag indient binnen vijf jaar nadat het definitieve besluit is genomen.

Hoe groot is de tegemoetkoming?

Planschade krijgt u niet volledig vergoed. U krijgt alleen een vergoeding voor waardevermindering of inkomstenderving. Vaak geldt ook een 'eigen risico' van 2% van de waardevermindering of inkomstenderving. De wetgever vindt dat namelijk een normaal maatschappelijk risico.

Hoe beoordeelt de gemeente planschade?

Bij de beoordeling van planschade kijkt de gemeente naar wat mogelijk was volgens het oude plan en wat er mogelijk is volgens het nieuwe plan. Aan de hand van die vergelijking beoordeelt de gemeente of er schade is.

Voorbeeld 1

Tegenover uw huis ligt al jaren een weiland. Maar er komt een nieuw bestemmingsplan en het weiland wordt volgebouwd met huizen. Daalt uw woning daardoor in waarde? Dan kan er sprake zijn van een tegemoetkoming.

Voorbeeld 2

U bent eigenaar van een wegrestaurant langs een provinciale weg. Door een nieuw bestemmingsplan komt er een snelweg, parallel aan de provinciale weg. Daardoor lijdt u een aanzienlijk omzetverlies. Hier kan sprake zijn van planschade.

Voorbeeld 3

Tegenover uw huis ligt een grasveld. Maar in het bestaande bestemmingsplan staat dat daar ook woningen op mogen staan. Na verloop van tijd worden die woningen inderdaad gebouwd. Hier is geen sprake van een planologische verandering. De bouw van de woningen past immers binnen het bestaande bestemmingsplan. Er is in dit geval geen sprake van planschade.

Tegemoetkoming aanvragen

U kunt een tegemoetkoming aanvragen met dit aanvraagformulier (Pdf). 
Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier naar: 

Gemeente Hengelo
College van B en W
Postbus 18
7550 AA Hengelo

Kosten

Het in behandeling nemen van uw aanvraag kost € 300. Dit bedrag moet u betalen binnen vier weken nadat u de ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Als blijkt dat u inderdaad schade hebt geleden, krijgt u deze € 300 terug. 

Wat er met uw aanvraag gebeurt

Als uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet en uw betaling ontvangen is, sturen wij uw aanvraag door naar de schadebeoordelingscommissie. Dit is een onafhankelijke commissie van externe deskundigen. De gemeente kent een procedure (Pdf) voor het aanstellen van deze deskundigen.

De schadebeoordelingscommissie beoordeelt uw aanvraag in een hoorzitting. U krijgt hiervoor een uitnodiging. U kunt uw aanvraag dan mondeling toelichten. De commissie gaat ook zelf ter plaatse kijken. Daarna brengt de commissie een voorlopig advies uit. De gemeente en eventuele andere belanghebbenden kunnen op dit advies reageren. Na afloop van de reactietermijn brengt de commissie een definitief advies uit. De commissie stuurt het definitieve advies naar u en naar de gemeente.

Uiteindelijk neemt het college van B en W de definitieve beslissing. Ook die beslissing krijgt u toegestuurd.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?