Nieuwe aanbestedingswet 2013

De nieuwe aanbestedingswet is op 1 april 2013 van kracht.  Een aantal zaken uit de Aanbestedingswet, zoals een verplicht gebruik Gids proportionaliteit, wordt in het Aanbestedingsbesluit (Algemene Maatregel van Bestuur - AMvB) geregeld. De Aanbestedingswet en het Aanbestedingsbesluit (AMvB) treden tegelijk in werking. De nieuwe Aanbestedingswet gaat veel veranderen. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • de bepalingen over proportionaliteit van eisen die worden gesteld aan ondernemers, aan inschrijvingen en aan contractvoorwaarden,
  • de bepalingen over niet-samenvoegen en verplicht splitsen van opdrachten
  • de bepalingen die betrekking hebben op het beperken van de kosten van het deelnemen aan een aanbesteding
  • meer uniformiteit en transparantie
  • de verplichting tot het invoeren van een klachtenregeling


De positie van de ondernemer

De afgelopen jaren is al een aantal stappen ondernomen om ondernemers meer kansen te bieden. De nieuwe aanbestedingswet eist onder meer. van aanbestedende diensten dat zij afwijzingen duidelijk motiveren. Ook de positie van het MKB is versterkt. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat het begrip proportionaliteit duidelijk wordt omschreven. Hierdoor komen eisen en de waarde van de opdracht meer met elkaar in verhouding te staan. In de nieuwe aanbestedingswet is verder de verplichting opgenomen om de administratieve lasten voor ondernemers zoveel mogelijk te beperken.

Proportionaliteit

Aanbestedende diensten willen zekerheid. Zekerheid dat een bedrijf levensvatbaar is en continuïteit en kwaliteit levert. Daarom vragen aanbestedende diensten bij grote opdrachten om referentieprojecten. Ook moet er worden voldaan aan omzeteisen. Dat leverde voor de (kleinere)  ondernemer vaak een te hoge drempel op. Om dat te voorkomen moeten aanbestedende diensten het beginsel van proportionaliteit in acht nemen. De 'Gids proportionaliteit' geeft hier invulling aan. In de AMvB bij de aanbestedingswet wordt de Gids proportionaliteit als te volgen richtsnoer aangewezen.  Aanbestedende diensten moeten motiveren waarom zij willen overgaan tot clustering en een bepaalde omzet verlangen. Daarnaast is bepaald dat de omzeteis niet meer mag bedragen dan driehonderd procent van de waarde van de opdracht. Voor de referenties geldt dat aanbestedende diensten moeten selecteren op basis van vergelijkbare competenties en niet op basis van gelijke projecten.

Gezamenlijke inkoopvoorwaarden

De Colleges van gemeenten in de Netwerkstad en het bestuur de Regio hebben op 18 december 2012 besloten om de door de VNG geformuleerde algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten te hanteren. Daarnaast worden specifieke voorwaarden voor de inkoop van specifieke producten en diensten gehanteerd. Dat zijn de ARBIT 2010 op het gebied van ICT, de UAV 2012 op het gebied van civieltechnische en bouwkundige werken en  de DNR 2011 met addendum voor ingenieurs en architecten. Op deze wijze kan in deze branches met één set worden gewerkt. Dat maakt het in de regio voor ondernemers een stuk overzichtelijker.

Met succes inschrijven

Om met succes deel te kunnen nemen aan een aanbesteding een proactieve houding van de ondernemer in het voortraject belangrijk. In de nieuwe aanbestedingswet zijn aanbestedende diensten verplicht om aanbestedingen te publiceren op Tenderned. De website van de gemeente en de websites www.aanbestedingskalender.nl en www.tenderned.nl zijn websites waar informatie over geplande en gepubliceerde aanbestedingen is te halen.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?