Procedure bestemmingsplan

Inspraakprocedure

Het opstellen van een bestemmingsplan start met het verzamelen van informatie over het gebied. Aan de hand van de verkregen informatie wordt een concept voorontwerp bestemmingsplan opgesteld. Dit concept wordt eerst intern besproken. Eventuele reacties worden verwerkt waarna het voorontwerp bestemmingsplan naar het college van burgemeester en wethouders wordt gestuurd.

Wanneer het college het voorontwerp bestemmingsplan vrijgeeft voor inspraak, wordt de inspraakprocedure gestart. De openbare bekendmaking wordt geplaatst in Hengelo’s Weekblad. Het voorontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen op afspraak ingezien worden bij de gemeente. Het voorontwerp bestemmingsplan wordt zes weken ter inzage gelegd. Tijdens de periode van de terinzagelegging wordt een inloopavond georganiseerd waar men informatie kan inwinnen over het bestemmingsplan en eventueel een reactie kan indienen. Na afloop van de terinzageligging worden de reacties verwerkt en het voorontwerp zonodig aangepast. Dit resulteert in het ontwerp bestemmingsplan.

Wettelijke procedure tot vaststelling van het bestemmingsplan.

Het ontwerp bestemmingsplan, inclusief de beantwoording van de inspraak- en overlegreacties, wordt aan het college voorgelegd. Wanneer het college met het ontwerp instemt en dit vrijgeeft voor de vaststellingsprocedure wordt het ontwerp bestemmingsplan zes weken ter inzage gelegd. Iedereen krijgt de gelegenheid schriftelijk of mondeling een zogenoemde zienswijze (bezwaar) in te dienen. Het besluit van het college, de terinzagelegging en de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze wordt aangekondigd via een openbare bekendmaking in  Hengelo’s Weekblad en in de Staatscourant. Na verwerking van eventueel ingediende zienswijzen wordt het bestemmingsplan naar de gemeenteraad gezonden. In een openbare vergadering beslist de gemeenteraad over de ingediende zienswijzen en over de vaststelling van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan dient binnen 12 weken na de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan te worden vastgesteld.

Beroepsfase

Indien het bestemmingsplan wordt vastgesteld, wordt dit besluit samen met het vastgestelde bestemmingsplan, gedurende zes weken ter inzage gelegd. De terinzagelegging wordt bekendgemaakt via een publicatie in  Hengelo’s Weekblad en in de Staatscourant. Tijdens de terinzagelegging kunnen belanghebbenden beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State instellen. Indien zij geen zienswijzen aan de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, zullen ze aan moeten tonen dat zij daar redelijkerwijs niet toe in staat zijn geweest. Diegenen die beroep hebben ingesteld kunnen een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State indienen. Het bestemmingsplan treedt dan niet eerder in werking totdat de rechter een uitspraak heeft gedaan over de voorlopige voorziening.

Onherroepelijk bestemmingsplan

Indien tijdens de terinzagelegging van het vastgestelde bestemmingsplan geen beroep wordt ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt de vaststelling de dag na afloop van de terinzagelegging in werking en is het plan gelijk onherroepelijk. Dit wordt wederom bekend gemaakt in Hengelo’s Weekblad en in de Staatscourant. Het onherroepelijke bestemmingsplan ligt vanaf dat moment bij de afdeling Vergunningen ter inzage en is vanaf dat moment het toetsingskader voor de gemeente.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?