Bedrijventerrein Twentekanaal, herziening Huiskes-Kokkeler

Plangebied

Het plangebied wordt globaal gevormd door de door de Platinastraat, bestaande watergangen ten zuiden en ten westen van het plangebied gronden die in eigendom zijn van de gemeente Hengelo en het waterschap Vechtstromen.

Aanleiding

Huiskes Kokkeler is van plan om een showroom op te richten ten behoeve van het verkoop en onderhoud van auto's. Deze showroom past niet binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan Bedrijventerrein Twentekanaal. Om de ontwikkeling mogelijk te maken dient het plan te worden herzien.

Procedure

 Op 24 februari 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan lag van 2 maart 2016 tot en met 12 april 2016 ter inzage. Tijdens de inzagetermijn is een beroepschrift ingediend bij de Raad van State. Op 30 november 2016 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan en het beroep ongegrond verklaard, waarmee het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden.

Inzien

Hieronder kunt u juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?