Bedrijventerrein Westermaat

Plangebied

Het plangebied wordt gevormd door het bestaande bedrijventerrein Westermaat. Het gebied wordt ruwweg begrensd door de spoorlijn Hengelo-Borne in het westen en de woningen aan de Weideweg aan de zuidzijde. De Bornsestraat, de Europalaan en de Beneluxlaan begrenzen het plangebied aan de oostzijde. De noordzijde wordt begrensd door de Oude Hengeloseweg, Amerikalaan, Europalaan, de Hesselerweg en de Mekkelhorstweg. De Rijksweg A1 doorsnijdt het plangebied. Tot het plangebied behoren onder meer Westermaat Campus, Westermaat Expres en Westermaat Plein (Fase 1, 2 en 3). Het Expo-terrein behoort niet tot het plangebied.

Aanleiding

De vigerende bestemmingsplannen in het plangebied Bedrijventerrein Westermaat zijn grotendeels verouderd en onderling sterk verschillend. Hierdoor zijn ongewenste ontwikkelingen niet tegen te houden en gewenste toekomstige ontwikkelingen moeilijk realiseerbaar.

Het bestemmingsplan Bedrijventerrein Westermaat had oorspronkelijk, evenals de andere plannen die tot deze serie behoren, een beperkte taak: het juridisch en beleidsmatig uniformeren van het bestemmingsplaninstrumentarium voor het totale gebied binnen de huidige ruimtelijke structuur. Het gaat er daarbij vooral om het gebied tegen ongewenste ontwikkelingen te beschermen en de gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken.

Echter gaande het proces bleek dat de vigerende kaders op een aantal punten te krap zijn geformuleerd om recht te doen aan de dynamiek die binnen het gebied heerst. Anderzijds heeft de groei van Hengelo er toe bijgedragen dat het bedrijventerrein steeds meer omsloten wordt door andere functies zoals wonen, hetgeen kan leiden tot conflictsituaties. Om deze reden heeft dit bestemmingsplan een iets andere inslag. Het beheersmatige karakter vormt nog steeds het uitgangspunt, maar daar waar dat wenselijk word geacht wordt ruimte geboden aan ontwikkelingen en waar nodig wordt bestaande ruimte ingeperkt.

Procedure

 De procedure voor het bestemmingsplan Bedrijventerrein Westermaat is afgerond.
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan (PDF - 1,66 MB) en de bijbehorende stukken lagen van 17 december 2010 tot en met 27 januari 2011 2010 ter inzage. Tijdens deze inzagetermijn zijn vier beroepschriften ingediend bij de Raad van State. Ook is er een verzoek om voorlopige voorziening ingediend. Op 19 mei 2011 heeft de Raad van State het verzoek om voorlopige voorziening afgewezen en is het plan in werking getreden. Op 2 mei 2012 heeft de Raad van State  uitspraak gedaan in de bodemprocedure en is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. U kunt een papieren versie van het bestemmingsplan op afspraak inzien bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor aan de Hazenweg 121. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij 'Inzien'.

Voor het bestemmingsplan Bedrijventerrein Westermaat is al een wijzigigingsplan in procedure geweest.

Inzien

Hieronder kunt u de juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?