Buitengebied

Plangebied

Het plangebied omvat het gehele buitengebied van de gemeente Hengelo met uitzondering van de kern Beckum. Deze kern is buiten het plangebied gelaten, omdat hiervoor een apart bestemmingsplan is vastgesteld. Eveneens is het perceel Bruninksweg 5 (De Zuivelhoeve) en een deel van de omliggende gronden (sectie K, nr. 2786 ged.) buiten het plangebied gelaten. Hiervoor is een apart bestemmingsplan opgesteld.

Aanleiding

Het bestemmingsplan Buitengebied is op de eerste plaats een conserverend plan, waarin het huidige gebruik wordt vastgelegd. De bestaande situatie is echter geen vaststaand gegeven. Er dienen zich voortdurend nieuwe initiatieven aan. Zo verandert bijvoorbeeld de agrarische sector; het aantal bedrijven neemt af en op de bedrijven die verdergaan vindt modernisering en schaalvergroting plaats. De bedrijven groeien aanzienlijk in omvang waarbij ook de productie toeneemt. Dit laatste komt tot uitdrukking in grotere bedrijfsgebouwen en landbouwpercelen. Naast de ontwikkelingen in de landbouw is het recreatieve gebruik van het landelijk gebied, als stedelijk uitloopgebied, sterk toegenomen en wordt het buitengebied in toenemende mate bewoond door burgers. Ook het ruimtelijke beleid op rijks- en provinciaalniveau is de afgelopen jaren voortdurend in verandering geweest. Zo is de Reconstructiewet van kracht geworden en is de omgevingsvisie in werking getreden.

Het plan moet dan ook flexibiliteit bieden om op dergelijke ontwikkelingen in te kunnen spelen, maar ontwikkelingen zijn ook onvoorspelbaar. Het is onmogelijk om voor alle nieuwe ontwikkelingen vooraf een kader aan te geven waarbinnen die ontwikkeling plaats kan vinden. Om toch flexibiliteit in het bestemmingsplan te brengen zijn onder andere ontheffings- en wijzigingsbevoegdheden opgenomen. Daarmee kunnen (relatief kleinschalige) ontwikkelingen planologisch worden geregeld. Bijvoorbeeld de wijziging van de vorm of grootte van een agrarisch bouwperceel, het starten van een minicamping of de functiewijziging van een gebouw als agrarische activiteiten worden beëindigd. Ook het provinciale beleid is doorvertaald in het bestemmingsplan Buitengebied.

Procedure

 De procedure voor het bestemmingsplan Buitengebied is afgerond. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lagen van 5 november 2010 tot en met 16 december 2010 ter inzage. Tijdens deze inzagetermijn zijn vier beroepsschriften ingediend bij de Raad van State. Op 17 december 2010 is het bestemmingsplan in werking getreden. Nadat de Raad van State uitspraak heeft gedaan op 11 april 2012 is het plan onherroepelijk geworden. U kunt een papieren versie van het bestemmingsplan op afspraak inzien bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor aan de Hazenweg 121. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij 'Inzien'.

Inzien

Hieronder kunt u de juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?