Erve Hemmelhorst

Plangebied

Het totale gebied ‘Erve Hemmelhorst’ is gelegen op grondgebied van zowel de gemeente Hengelo als op grondgebied van Borne en grenst aan het (nieuwe) woongebied Dalmeden. Het gedeelte gelegen op Hengelo’s grondgebied wordt aan de noordzijde begrensd door de gemeentegrens met Borne, aan de oostzijde globaal door de -verlegde- Slangenbeek en aan de zuid- en westzijde door de doorgetrokken Hemmelhorstweg.

Aanleiding

De gemeenten Borne en Hengelo hebben behoefte aan een passende locatie voor nieuwbouw ten behoeve van inwoners die elders moeten wijken vanwege de ontwikkeling en uitvoering van ruimtelijke plannen. Het bestemmingsplan Erve Hemmelhorst voorziet in een gezamenlijke ontwikkeling van de gemeenten Borne en Hengelo en beoogt de realisatie van maximaal zestien kavels voor zogenaamde ‘wijkers’ mogelijk te maken.

Procedure

 Op 14 december 2010 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Erve Hemmelhorst gewijzigd vastgesteld. Noch de provincie, noch het Rijk hebben een reactieve aanwijzing gegeven naar aanleiding van de wijzigingen. Het bestemmingsplan lag van 7 januari 2011 t/m 17 februari 2011 ter inzage.
Tijdens de beroepstermijn is één beroepschrift bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ingediend. Op 19 april 2011 is het beroepschrift ingetrokken. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.
U kunt een papieren versie van het bestemmingsplan inzien bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor aan de Hazenweg. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij 'Inzien'.

Inzien

Hieronder kunt u de juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?