Expo Business Parc, herziening Lesscher

Plangebied

Het plangebied bestaat uit het huidige Expo-terrein met bijbehorende parkeervelden, gelegen ten zuiden van de Rijksweg A1 en ten oosten van de Berflobeek.

Aanleiding

Initiatiefnemer is voornemens om op Expo Business Parc kantoren te realiseren. Het huidige bestemmingsplan 'Expo Business Parc' laat dit al toe, echter de initiatiefnemer heeft de wens om de bebouwingsmogelijkheden te wijzigen, waarbij de vorm van de bouwvlakken wordt aangepast, maar het maximaal aantal nog te realiseren m2 bedrijfsvloeroppervlakte met de bestemming "Bedrijventerrein - Kantoor" (zijnde 13.200 m2) niet toeneemt. Het bestemmingsplan 'Expo Business Parc, herziening Lesscher' maakt deze wens mogelijk, waarbij de mogelijkheid tot het oprichten van een voorzieningencluster is komen te vervallen.

Procedure

 De gemeenteraad heeft op 17 oktober 2017 het bestemmingsplan vastgesteld. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken hebben van 25 oktober tot en met 5 december 2017 ter inzage gelegen. Tijdens de inzagetermijn is geen beroep ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is daardoor op 6 december 2017 in werking getreden en onherroepelijk geworden. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij 'Inzien'.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?