Gezondheidspark

Plangebied

Het plangebied ligt ten westen van de stad. Het gebied strekt zich uit over het terrein dat ruwweg wordt omsloten door de spoorlijn Hengelo-Zutphen, de Geerdinksweg, de Boerhaavelaan, de Deldenerstraat en de rijksweg A35. Onderstaande afbeelding geeft aan waar het het plangebied ligt.


Aanleiding

Zowel in Hengelo als op hoger schaalniveau zijn er ontwikkelingen op het gebied van gezondheidszorg, woningbouw, verstedelijking en ruimtelijke ordening die in het verleden hebben geleid tot het opstellen van een visie met betrekking tot de ontwikkeling van een Gezondheidspark. Op 20 juni 2006 heeft de gemeenteraad van Hengelo de nota van uitgangspunten voor het Gezondheidspark vastgesteld. Om het Gezondheidspark mogelijk te maken, moet de gemeente het bestemmingsplan herzien. Daarnaast dienen bestemmingsplannen gestandaardiseerd en gedigitaliseerd te worden. Tegen deze achtergrond startte de gemeente Hengelo het actualiseren van haar bestemmingsplannen. Het bestemmingsplan Gezondheidspark maakt deel uit van deze actualisatieplannen.

Het plangebied kan worden verdeeld in een ontwikkelingsgebied waar de functies behorend bij het Gezondheidspark hun beslag krijgen (het gebied ten oosten van de Brugginksweg) en een conserverend gebied dat een overwegend agrarisch karakter heeft en behoudt (ten westen van de Brugginksweg). Het laatst genoemde gebied is om praktische redenen meegenomen in het onderliggende bestemmingsplan, aangezien het een restgebied betreft tussen het Gezondheidspark en de A35. Door dit gebied mee te nemen in dit bestemmingsplan worden ook de verouderde regelingen geactualiseerd en is een separate bestemmingsplanprocedure voor dit gebied niet noodzakelijk.

Procedure

 Het ontwerp bestemmingsplan Gezondheidspark (2008) heeft van 16 april tot en met 28 mei 2008 ter inzage gelegen. Na de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan Gezondheidspark hebben, naast de ingediende zienswijzen, een aantal punten aanleiding gegeven tot het aanpassen van het ontwerp bestemmingsplan Gezondheidspark (2008). Het aantal aanpassingen en nader overleg met de betrokken partijen, dat in het bestemmingsplan moet worden doorgevoerd is groot. De uitgangspunten en de visie op de uitbreiding van het Gezondheidspark zijn gelijk gebleven. Echter, het aantal aanpassingen in het ontwerp bestemmingsplan kan bij burgers onduidelijkheid veroorzaken. Daar komt bij dat de bestemmingsplanprocedure voor het Gezondheidspark is gestart op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). Met ingang van 1 juli 2008 is de vernieuwde Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden.

Een en ander heeft aanleiding gegeven tot een heroverweging van de bestemmingsplanprocedure voor het Gezondheidspark. Het college van burgemeester en wethouders heeft derhalve op 26 mei 2009 besloten het ontwerp bestemmingsplan Gezondheidspark (2008) aan te passen tot een vernieuwd ontwerp bestemmingsplan Gezondheidspark en het vernieuwde ontwerp bestemmingsplan na besluitvorming in het college van burgemeester en wethouders (d.d. 21 juli 2009) voor zes weken ter inzage te leggen op grond van de vernieuwde Wet ruimtelijke ordening (Wro).

De gemeenteraad van Hengelo heeft op 15 december 2009 het bestemmingsplan Gezondheidspark gewijzigd vastgesteld. Noch de provincie, noch het Rijk hebben een reactieve aanwijzing gegeven naar aanleiding van de wijzigingen. Het bestemmingsplan Gezondheidspark lag van vrijdag 29 januari 2010 tot en met donderdag 11 maart 2010 ter inzage. Het bestemmingsplan Gezondheidspark is op 12 maart 2010 in werking getreden (het buiten de beroepstermijn ingediende verzoek om voorlopige voorziening is door de Raad van State afgewezen).

Tijdens de beroepstermijn zijn twee beroepschriften bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ingediend. Op 26 oktober 2010 en op 2 februari 2011 zijn de beroepschriften ingetrokken. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.'U kunt een papieren versie van het bestemmingsplan inzien bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor aan de Hazenweg. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij 'Inzien'

Het bestemmingsplan Gezondheidspark is deels herzien door de bestemmingsplannen Buitengebied Woolde en  Voorstadhalte Gezondheidspark.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Bijlagen bij de toelichting

Bijlagen bij regels

Overig

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?