Hart van Zuid

Plangebied

Het plangebied ligt ten zuiden van het station en heeft een omvang van 37,2 hectare. Het plangebied wordt globaal begrensd door de spoorlijn Hengelo-Zutphen, Willem de Clerqstraat, Industriestraat, Loweg, Lansinkesweg, Breemarsweg en de Langelermaatweg. Onderstaande afbeelding geeft een indicatie van de ligging van het plangebied.

Aanleiding

Hart van Zuid, centraal gelegen in de stad Hengelo, is een gebied dat met een omvang van 50 hectare tot één van de grootste binnenstedelijke herstructureringslocaties in Nederland behoort. Op de industrieterreinen van Stork en Dikkers verrijst een heel nieuw en aantrekkelijk stadsdeel.

Op 29 januari 2002 heeft de gemeenteraad het Masterplan Hart van Zuid vastgesteld. Het Masterplan geeft het ambitieniveau van de plannen weer en geeft inzicht in de kansen en mogelijkheden van het gebied Hart van Zuid.

In de door de gemeenteraad op 26 juni 2003 vastgestelde Verdiepingsslag is de stedenbouwkundige structuur, in samenhang met de verkeersstructuur, de groen-blauwe structuur en de programmatische structuur, verder uitgewerkt. Deze verdere uitwerking geeft een duidelijk beeld van de ruimtelijk-functionele ontwikkeling in het plangebied.

Op 21 december 2004 heeft de gemeenteraad de nota's van uitgangspunten Lansinkveld, Langeler Erve en Hoofdinfrastructuur vastgesteld. In deze nota's zijn de randvoorwaarden en uitgangspunten voor de ruimtelijke, programmatische en functionele ontwikkeling van 3 deelgebieden in het plan Hart van Zuid opgenomen.

Het bestemmingsplan Hart van Zuid vormt de juridische vertaling van de bovengenoemde documenten. Bovendien zijn in het bestemmingsplan naast deze drie deelplannen ook opgenomen een herziening van het bestemmingsplan voor de bedrijventerreinen die vooralsnog gehandhaafd blijven.

Procedure

 Het vastgestelde bestemmingsplan Hart van Zuid heeft van 20 februari tot en met 2 april 2009 ter inzage gelegen bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor aan de Hazenweg 121 te Hengelo. Het plan is op 3 april 2009 in werking getreden. Op 18 augustus 2010 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan op de ingediende beroepen.

Met deze uitspraak is het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad gedeeltelijk vernietigd voor zover dat betrekking heeft op:

  1. de vaststelling van het plandeel met de bestemming "Verkeer-Verblijf (V-V)", voor zover die bestemming is toegekend aan de gronden van Lansinkveste ten zuiden van de Lansinkesweg;
  2. de vaststelling van het plandeel met de bestemming "Gemengd (GD)", voor zover die bestemming is toegekend aan de onbebouwde gronden van Lansinkveste rond het bedrijfsverzamelgebouw;
  3. de vaststelling van het plandeel met de bestemming "Geluidszone-Industrielawaai", voor zover die dubbelbestemming is toegekend aan de gronden van Twickelo B.V. aan de noordwestzijde van het plangebied.

Voor het overige is het bestemmingsplan op 19 augustus 2010 onherroepelijk geworden. Het besluit van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het bestemmingsplan kunt u inzien bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor aan de Hazenweg.

Op basis van het bestemmingsplan zijn al twee uitwerkingsplannen opgesteld, namelijk dat voor Langeler Erve en dat voor de uitbreiding van het winkelcentrum Esrein. Daarnaast is het bestemmingsplan gedeeltelijk herzien door de plannen P&R garage Gieskesstraat en Langeler Erve - deelgebied Smederij.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

In onderstaande stukken is de uitspraak van de Raad van State niet verwerkt. In de stukken die ter inzage liggen bij de afdeling Vergunningen is dit wel aangegeven.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?