Huttenveldsweg nabij 14

Plangebied

Het plangebied wordt gevormd door de percelen gelegen aan de Huttenveldsweg nabij 14, kadastraal bekend als sectie H, nr. 1110 en sectie H, nr. 1358.

Aanleiding

Op grond van het bestemmingsplan Buitengebied uit 2010 kan op onderhavig perceel een recreatiewoning worden opgericht. Inmiddels is van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en is sprake van de aanwezigheid van een recreatiewoning op dit perceel. Ten tijde van de aanvang van de bouwwerkzaamheden is ervan uitgegaan dat werd voldaan aan de regels behorende bij het vergunningvrij bouwen. Inmiddels is echter gebleken dat de recreatiewoning iets anders gesitueerd is ten opzichte van het bouwvlak / de functieaanduiding zoals opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied uit 2010. Er is sprake van een lichte draaiing en tevens blijkt dat de recreatiewoning aan één zijde twaalf centimeter buiten de bestaande functieaanduiding is opgericht. Hierdoor kan de bestaande recreatiewoning niet als zijnde vergunningvrij worden aangemerkt. Echter, deze afwijking is zodanig minimaal dat deze ruimtelijk gezien niet relevant is. In onderhavig bestemmingsplan is de functieaanduiding nu exact om de bestaande recreatiewoning gelegd. Hiermee wordt verdere uitbreiding van de recreatiewoning in de toekomst eveneens voorkomen.

Procedure

 De procedure voor het bestemmingsplan Huttenveldsweg nabij 14 is afgerond. Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 30 december 2015 tot en met 9 februari 2016 ter inzage. Tijdens deze inzagetermijn is beroep ingediend bij de Raad van State. Nadat de Raad van State uitspraak heeft gedaan op 27 juli 2016 is het plan onherroepelijk geworden.

Inzien

Hieronder kunt u juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

 

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?